Bibliografia
Okładla dla

PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH. PODSTAWOWE INFORMACJE

Amnesty International

Autor/-ka Ewa Majewska
Rok2005
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Raport na temat przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych jest pierwsza publikacja polskiej sekcji Amnesty International na temat własnego kraju i ma charakter pilotażowy. Celem raportu jest zestawienie danych na temat przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych – zarówno danych, dotyczących przepisów prawa, jak i tych, które oddają stan faktyczny – oraz wskazanie obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
1. Amnesty International a przemoc wobec kobiet
2. Założenia metodologiczne
3. Przemoc wobec dziewcząt
II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY WOBEC KOBIET
1. Przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka
a. rys historyczny
b. pojecie należytej staranności w zakresie ochrony praw kobiet (due dilligence)
c. zjawisko przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych jako forma tortur
2. Definicje i formy przemocy wobec kobiet
a. definicje i formy przemocy wobec kobiet według Amnesty International
b. definicja przemocy wobec kobiet wg Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
c. definicja przemocy wobec kobiet według Rady Europy
d. definicja przemocy w rodzinie zawarta w Ustawie z dnia. 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e. przestępstwo przemocy w rodzinie w Kodeksie karnym
3. Źródła przemocy wobec kobiet
4. Psychologiczne teorie dotyczące przemocy w rodzinie
a. zespół stresu pourazowego
b. syndrom kobiety bitej
c. syndrom wyuczonej bezradności
d. teoria przetrwania
III. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1. Prawo międzynarodowe
a. Dokumenty ONZ
b. Dokumenty Rady Europy
c. dokumenty Unii Europejskiej
2. Prawo polskie
IV. ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH W POLSCE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE TEMU ZJAWISKU
1. Dane statystyczne na temat przemocy domowej w Polsce
a. Centrum Badania Opinii Społecznej
b. Statystyki Policji
c. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości i GUS
2. Działania instytucji państwowych i samorządu lokalnego
a. Policja
b. Prokuratura
c. sądy
d. Ministerstwo Sprawiedliwości
e. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
f. Ministerstwo Zdrowia
g. Ministerstwo Edukacji i Nauki
h. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
i. Samorządy lokalne - gminna pomoc społeczna
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się problemem przemocy w rodzinie
a. stowarzyszenia i fundacje
b. kobiece grupy samopomocowe i nieformalne
BIBLIOGRAFIA i inne dostępne publikacje
PODZIĘKOWANIA