Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne

Wolters Kluwer,

Autor/-ka Beata Gruszczyńska
Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-7526-205-6


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Badania kanadyjskie (...)wykazały, że co druga kobieta doznała w swoim życiu przemocy, a 25% było ofiarami przemocy ze strony aktualnego lub byłego partnera. Ile kobiet w Polsce doznało w swoim życiu przemocy fizycznej, seksualnej lub jednocześnie obu? Na to i inne pytania znajdziemy odpowiedż w prezentowanej książce. Zjawisko przemocy wobec kobiet występuje we wszystkich krajach i kulturach i jest rozpowszechnione w różnych grupach społecznych. Książka zawiera oryginalne rezultaty badania nad przemocą wobec kobiet w Polsce zrealizowanego pod kierunkiem autorki w ramach International Violence Against Woman Survey - IVAWS. Wyniki obejmują zarówno oszacowanie rozmiarów przemocy doświadczanej przez kobiety, społeczno - demograficzną charakterystykę ofiar, profil sprawców, jak i analizę reakcji policji na zgłoszoną przemoc. Publikacja zawiera przegląd teorii opisujących przemoc wobec kobiet, przegląd krajowych i międzynarodowych dokumentów i aktów prawnych, a także obszerne podsumowanie w języku angielskim.


SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1
Przemoc wobec kobiet: definicje, teorie, badania
1.1. Definicje przemocy wobec kobiet
1.1.1. Formy przemocy domowej (partnerskiej)
1.1.2. Symetria i asymetria przemocy w relacjach kobiet i mężczyzn
1.2. Przyczyny przemocy ze strony partnera - teorie i badania
1.2.1. Teoria wyuczonej bezradności
1.2.2. Dysfunkcjonalność rodziny. Międzypokoleniowe przenoszenie przemocy (IGT)
1.2.3. Teorie ekonomiczne i strukturalne
1.2.4. Wielowątkowość przyczyn przemocy ze strony partnera
1.2.5. Pozostawanie w przemocy
1.3. Źródła danych o przemocy wobec kobiet
1.3.1. Badania na przemocą wobec kobiet w niektórych krajach
1.3.2. Wyniki badań w Polsce

Rozdział 2
Badania IVAWS nad przemocą wobec kobiet w Polsce
2.1. Koncepcja Międzynarodowych Badań nad Przemocą wobec Kobiet (IVAWS)
2.2. Założenia badawcze realizacji IVAWS w Polsce
2.2.1. Schemat losowania próby
2.2.2. Ważenie wyników
2.2.3. Wybór ankieterek i program szkolenia
2.2.4. System weryfikacji i dokumentacji wywiadów
2.2.5. Charakterystyka wylosowanej próby
2.2.6. Definicje mierników wiktymizacji

Rozdział 3
Doświadczona przemoc przez kobiety w Polsce
3.1. Zjawisko przemocy wobec kobiet w Polsce. Doświadczona przemoc
3.1.1. Przemoc fizyczna
3.1.2. Przemoc seksualna
3.2. Przemoc ze strony partnera
3.2.1. Rodzaje przemocy stosowanej przez partnera
3.2.2. Powaga zdarzenia, odniesione obrażenia
3.3. Przemoc ze strony partnera; jak do tego doszło?
3.4. Przemoc ze strony innego mężczyzny
3.5. Przemoc ze strony innych mężczyzn; jak do tego doszło?
3.6. Charakterystyka kobiet - ofiar przemocy
3.6.1. Wiek
3.6.2. Miejsce zamieszkania
3.6.3. Stan cywilny
3.6.4. Poziom wykształcenia
3.6.5. Sytuacja materialna i zawodowa
3.7. Środowisko rodzinne respondentek doświadczonych przemocą
3.7.1. Przemoc ojca wobec matki respondentki
3.7.2. Przemoc wobec respondentki ze strony rodziców
3.7.3. Przemoc seksualna doświadczona w dzieciństwie
3.8. Charakterystyka partnera stosującego przemoc

Rozdział 4
Konsekwencje przemocy i ryzyko wiktymizacyjne
4.1. Psychiczne konsekwencje przemocy
4.2. Przemoc psychiczna ze strony partnera
4.3. Respondentki o sposobach radzenia sobie z przemocą
4.4. Lęk przed przestępczością
4.5. Logistyczny model ryzyka wiktymizacyjnego przemocy wobec kobiet
4.5.1. Przemoc ze strony partnera
4.5.2. Przemoc ze strony obcych
4.5.3. Przemoc ze strony znanych mężczyzn (krewnych, znajomych)

Rozdział 5
Zgłoszenie przemocy i reakcja policji
5.1. Ogólne wskaźniki zgłoszeń
5.2. Ocena reakcji policji na zgłoszoną przemoc
5.3. Zgłoszenie przemocy ze strony partnera
5.3.1. Reakcja policji na zgłoszoną przemoc ze strony partnera
5.3.2. Ocena procedury Niebieskiej Karty
5.3.3. Ocena reakcji policji na zgłoszenie przemocy ze strony partnera
5.4. Przyczyny niezgłoszenia przemocy ze strony partnera
5.4.1. Sprawcy pod wpływem alkoholu
5.5. Zgłoszenie przemocy ze strony innego mężczyzny
5.5.1. Zgłoszenie przemocy ze strony obcego
5.5.2. Zgłoszenie przemocy doznanej ze strony znajomego lub krewnego
5.5.3. Reakcja policji na zgłoszenie przemocy ze strony innych mężczyzn (nie-partnerów)
5.6. Powody niezgłoszenia przemocy
5.6.1. Porównanie reakcji policji na zgłoszoną przemoc ze strony partnera oraz innego mężczyzny
5.6.2. Oczekiwania poszkodowanych kobiet wobec policji. Czy policja powinna zrobić coś jeszcze, żeby pomóc kobiecie - ofierze przemocy?
5.7. Kontakt kobiet ofiar przemocy z instytucją/placówką udzielającą pomocy
5.8. Powierzenie informacji o zdarzeniu innym osobom

Rozdział 6
Przemoc wobec kobiet - porównania międzynarodowych badań
6.1. Międzynarodowe wyniki IVAWS
6.2. Przemoc fizyczna i seksualna w wybranych krajach - IVAWS
6.3. Przemoc ze strony partnera i innych mężczyzn - IVAWS
6.3.1. Formy przemocy fizycznej ze strony partnera w wybranych krajach - IVAWS
6.3.2. Formy przemocy seksualnej ze strony partnera w wybranych krajach - IVAWS
6.4. Rodzaje przemocy ze strony innych mężczyzn w wybranych krajach - IVAWS
6.4.1. Przemoc ze strony obcego mężczyzny w wybranych krajach - IVAWS
6.4.2. Przemoc ze strony krewnego w wybranych krajach - IVAWS
6.4.3. Przemoc ze strony znajomego w wybranych krajach - IVAWS
6.5. Poczucie zagrożenia życia oraz konsekwencje przemocy w wybranych krajach - IVAWS
6.5.1. Dzieci świadkami przemocy
6.5.2. Zawiadomienie policji o przemocy w wybranych krajach - IVAWS
6.6. Przemoc wobec kobiet w świetle badania ICVS. Polska na tle innych krajów
6.6.1. Przemoc fizyczna wobec kobiet w świetle badań ICVS
6.6.2. Przestępstwa o charakterze seksualnym w świetle badań ICVS

Rozdział 7
Dane statystyczne dotyczące przemocy wobec kobiet w Polsce
7.1. Statystyka policyjna
7.1.1. Dane policyjne o przemocy w rodzinie
7.1.2. Dane policyjne dotyczące przestępstwa zgwałcenia
7.1.3. Zabójstwa na tle konfliktów rodzinnych
7.2. Statystyka sądowa
7.2.1. Skazania za przestępstwo znęcania się

Rozdział 8
Prawna ochrona kobiet przed przemocą w Polsce
8.1. Prawo karne
8.1.1. Procedura Niebieskiej Karty
8.2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8.3. Kodeks cywilny
8.4. Ochrona interesów kobiety w prawie pracy
8.5. Ustawa o pomocy społecznej
8.6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (leczenie odwykowe)
8.7. Mediacja w sprawach przemocy domowej

Rozdział 9
Międzynarodowe akty prawne i dokumenty w sprawie przemocy wobec kobiet
9.1. Dokumenty ONZ
9.2. Zalecenia Rady Europy
9.3. Strategia Unii Europejskiej w zakresie równości płci i zapobiegania przemocy wobec kobiet
Zakończenie
Ogólna charakterystyka wyników badania przemocy wobec kobiet w Polsce
Podsumowanie
Literatura
Dokumenty Komitetu Ministrów Rady Europy
Dokumenty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Aneks
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. (wyjątki z rozdziałów XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII; artykuły dotyczące przemocy)
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16 poz. z późn. zm. (wyjątki dotyczące ochrony dóbr osobistych i naprawienia szkody)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. (wyjątki dotyczące przymusowego leczenia)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. (wyjątki dotyczące przymusowego leczenia)