Bibliografia
Okładla dla

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego

Instytut Psychologii PAN,

Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , status materialny , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Badanie miało dwa główne cele. Pierwszym było zdobycie orientacji w świadomości społeczeństwa polskiego na temat stosowania w rodzinie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Celem drugim była próba psychologicznego wyjaśnienia pozytywnych postaw wobec przejawów takiej przemocy, a przynajmniej braku jej przeciwdziałania.

SPIS TREŚCI
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych - założenia teoretyczne i metodologiczne. Charakterystyka zmiennych, ich operacjonalizacja i hipotezy
Metodologia badania

1. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH
1.1. Skala spostrzeganej przemocy
1.1.1. Przemoc wobec osób starszych a położenie w strukturze społecznej
1.1.2. Przemoc wobec osób starszych a region Polski
1.2. Porównanie przemocy „poza” rodziną i „w” rodzinie
1.3. Usprawiedliwianie przemocy wobec osób starszych
1.3.1. Usprawiedliwianie przemocy a położenie w strukturze społecznej
1.3.2. Usprawiedliwiane przemocy a region Polski
1.4. Obojętność na przemoc wobec osób starszych
1.4.1. Obojętność na przemoc a położenie w strukturze społecznej
1.4.2. Obojętność na przemoc a region Polski
1.5. Reakcje na przemoc. Interwencje i ocena ich skuteczności

2. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.1. Skala spostrzeganej przemocy
2.1.1. Przemoc wobec osób starszych a położenie w strukturze społecznej
2.1.2. Przemoc wobec osób starszych a region Polski
2.2. Porównanie przemocy „poza” i „w” rodzinie
2.3. Usprawiedliwianie przemocy wobec niepełnosprawnych
2.3.1. Usprawiedliwianie przemocy a położenie w strukturze społecznej
2.3.2. Usprawiedliwiane przemocy a region Polski
2.4. Obojętność na przemoc wobec osób niepełnosprawnych
2.4.1. Obojętność na przemoc a położenie w strukturze społecznej
2.4.2. Obojętność na przemoc a region Polski
2.5. Reakcja na przemoc. Interwencje i ocena ich skuteczności

3. SPOSTRZEGANIE, USPRAWIEDLIWIANIE i OBOJĘTNOŚĆ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE. WZAJEMNE ZWIĄZKI
3.1. Spostrzeganie przemocy – korelacje
3.2. Usprawiedliwianie przemocy i obojętność na przemoc - korelacje
3.3. Związki pomiędzy częstością spostrzeganej przemocy a usprawiedliwianiem aktów przemocy i obojętnością na nie - korelacje

4. PREDYKTORY USPRAWIEDLIWIANIA PRZEMOCY i OBOJĘTNOŚCI NA PRZEMOC W RODZINIE
4.1. Przemoc a mentalność psychospołeczna - korelacje
4.2. Częstość spostrzeganej przemocy i mentalność psychospołeczna jako predyktory usprawiedliwiania i obojętności. Modele wyjaśniające
WNIOSKI KOŃCOWE