Bibliografia
Okładla dla

Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Anna I. Brzezińska , Ludmiła Rycielska , Radosław Kaczan
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe wiek , wykształcenie
ISBNISBN 978-83-7383-422-4
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak duży odsetek dorosłych osób z ograniczeniami sprawności nie pracuje, ma niższe niż rówieśnicy wykształcenie, ma niewielu przyjaciół, mieszka samotnie, jest niezadowolonych ze swojego życia (por. Brzezińska, Kaczan, Piotrowski, Rycielski, 2008; Brzezińska, Piotrowski, 2008a; 2008b), nie sposób nie postawić pytania o to, jaka jest ich wizja świata i siebie. Jeśli jest to wizja świata wrogiego, nieprzyjaznego, zamkniętego na ich potrzeby, trudno się dziwić, że są one bierne, unikają kontaktu z innymi ludźmi, nie wierzą w zmianę swojej sytuacji. Z drugiej strony, aktywność osób niepełnosprawnych, które postrzegają świat jako pełen niespodzianek, pomocnych ludzi, ciekawych wydarzeń, a siebie – jako ludzi zdolnych wywrzeć nań jakiś wpływ, będzie natomiast nie tylko duża, lecz także zróżnicowana.
Analiza zebranych przez nas wyników badań oraz wywiadów przeprowadzonych z osobami w różnym wieku i z różnymi ograniczeniami sprawności pokazała, iż to, jak spostrzegamy siebie i otaczający nas świat, ma niezwykły wpływ na nasze zachowanie i doznawane przez nas emocje. Dowiodła również, iż bariery, które według nas samych utrudniają lub nawet uniemożliwiają nam codzienne funkcjonowanie i budowanie planów na przyszłość, bardzo często tkwią w naszych głowach – w naszych przekonaniach, w owych wewnętrznych modelach doświadczenia.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Przekonania na temat własnego życia a funkcjonowanie człowieka
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Przekonania na temat świata społecznego i siebie
1.3.  Wpływ przekonań na zachowanie
1.4.  Uwarunkowania przekonań na temat świata społecznego i siebie
1.4.1.  Doświadczenia uniwersalne, wspólne i indywidualne
1.4.2.  Rola wczesnych doświadczeń w kształtowaniu się przekonań
1.5.  Powstawanie przekonań nieadaptacyjnych
1.6.  Zmiana przekonań nieadaptacyjnych
1.7.  Podsumowanie

Rozdział 2
Cele i program badań
2.1. Wprowadzenie
2.2.  Cele badań
2.2.1.  Cele badania w module Historia życia osób z ograniczeniami sprawności
2.2.2.  Cele badania w module Autonarracje – indywidualne historie życia
2.3.  Opis programu badań
2.3.1.  Opis badań w module Historia życia osób z ograniczeniami sprawności
2.3.2.  Opis badań w module Autonarracje – indywidualne historie życia
2.4.  Charakterystyka badanych osób
2.4.1.  Zmienne demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i stan cywilny
2.4.2.  Rodzaj i stopień niepełnosprawności
2.4.3.  Aktywność zawodowa i sytuacja materialna
2.5.  Podsumowanie

Rozdział 3
Przekonania na temat relacji z innymi: style przywiązania
3.1. Wprowadzenie
3.2.  Wewnętrzne modele operacyjne a przekonania o sobie i o świecie społecznym
3.3.  Modele operacyjne a funkcjonowanie społeczne
3.4.  Przywiązanie a trudne sytuacje życiowe
3.5.  Przywiązanie a ograniczenie sprawności
3.6.  Wyniki
3.6.1.  Przywiązanie a przekonania o sobie i o świecie społecznym
3.6.2.  Przywiązanie a funkcjonowanie społeczne osób z ograniczeniem sprawności
3.7.  Podsumowanie

Rozdział 4
Przekonania na temat punktualności zdarzeń życiowych
4.1. Wprowadzenie
4.2.  Zegar biologiczny i zegar społeczny a funkcjonowanie i rozwój człowieka
4.2.1.  Punktualność i niepunktualność zdarzeń życiowych
4.2.2.  Konsekwencje punktualności i niepunktualności zegara biologicznego oraz społecznego
4.2.3.  Obszary aktywności człowieka dorosłego a zadania rozwojowe
4.2.4.  Czynniki sprzyjające realizacji zadań rozwojowych i utrudniające ją
4.2.5.  Konsekwencje punktualnej i niepunktualnej realizacji zadań rozwojowych dla osobistego i społecznego funkcjonowania człowieka
4.3.  Metoda badań
4.3.1.  Budowa kwestionariusza
4.3.2.  Obliczanie i interpretacja wyników
4.4.  Wyniki
4.4.1.  Podgrupy osób wyodrębnione ze względu na poczucie punktualności
4.4.2.  Charakterystyka pod względem ograniczeń sprawności
4.4.3.  Charakterystyka pod względem zmiennych socjodemograficznych
4.4.4.  Charakterystyka pod względem oceny ograniczeń sprawności i stanu zdrowia
4.4.5.  Osoby punktualne i niepunktualne: charakterystyka pod względem oceny jakości życia i samooceny
4.4.6.  Charakterystyka pod względem aktywności społecznej i zawodowej oraz sytuacji materialnej
4.5.  Podsumowanie

Rozdział 5
Przekonania na temat przełomowych momentów w życiu: punkty zwrotne
5.1. Wprowadzenie
5.2.  Pojęcie punktów zwrotnych w życiu
5.3.  Punkty zwrotne w świetle wyników badań
5.4.  Metoda badań
5.5.  Wyniki
5.5.1.  Percepcja punktów zwrotnych w życiu a ograniczenie sprawności
5.5.2.  Percepcja punktów zwrotnych w życiu a stopień niepełnosprawności i percepcja ograniczeń
5.5.3.  Percepcja punktów zwrotnych w życiu a zmienne socjodemograficzne
5.5.4.  Percepcja punktów zwrotnych w życiu a aktywność zawodowa i społeczna oraz jakość życia
5.6.  Wnioski

Zakończenie
1.  Podsumowanie: od doświadczeń do przekonań i zachowań
2.  Kierunki dalszych badań
3.  Cele i formy interwencji
3.1.  Interwencje nastawione na osobę
3.2.  Interwencje nastawione na otoczenie
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

STRESZCZENIE
SUMMARY