Bibliografia
Okładla dla

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia

BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 7

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2013
Okres11-12.2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Obszar Prawo

Niniejszy raport poświęcony problematyce przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, składa się z trzech części. Część pierwszą raportu stanowi analiza prawa polskiego i międzynarodowego, w tym analiza przepisów prawa polskiego w świetle niektórych przepisów Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Część druga poświęcona jest analizie dostępnych raportów rządowych i organizacji pozarządowych oraz badań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy zwrócić uwagę, że niewiele spośród dostępnych badań poświęconych jest specyfice przemocy ze względu na płeć, niepełnosprawność czy wiek, a zwłaszcza uwzględniających dyskryminację wielokrotną kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, zaś członkowie służb mających za zadanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat przypadków przemocy wobec kobiet starszych i niepełnosprawnych. Ten rodzaj przemocy to zatem nadal obszar wymagający szczególnej uwagi przy prowadzeniu badań, statystyk, tworzeniu polityk i strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Część trzecia raportu zawiera wnioski i zalecenia, sformułowane na podstawie wyników analizy prawnej, niektórych dostępnych raportów i badań oraz wywiadów z przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – Michałem Lewocem, koordynatorem zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ministerstwie Sprawiedliwości, Joanną Piotrowską, prezeską Fundacji Feminoteka i Agnieszką Sosińską z Fundacji Feminoteka, Grzegorzem Wroną, konsultantem w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście, Urszulą Nowakowską, dyrektorką Centrum Praw Kobiet, Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, dr Sylwią Spurek, Małgorzatą Radziszewską, prezeską Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl oraz Agnieszką Olszewską z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.
(ze Wstępu)