Bibliografia
Okładla dla

Przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców i marginalizowanych migrantów w Polsce

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Autor/-ka Magda Pajura , Michał Lużyński
Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Istotnym czynnikiem pogłębiającym problem dyskryminacji uchodźców i migrantów są przede wszystkim niedostateczne zasoby finansowe na działania integracyjne i braki kadrowe w tym zakresie. Do typowych problemów cudzoziemca ubiegającego się o ochronę w Polsce należą: trudności ze znalezieniem mieszkania o niewygórowanym czynszu, brak mieszkań komunalnych, kłopoty ze znalezieniem pracy w związku ze słabą znajomością języka polskiego, brakiem dokumentów potwierdzających kwalifikacje, niechęcią pracodawców do zatrudniania obcokrajowców, problemy zdrowotne i ze służbą zdrowia związane m.in. z nieznajomością języka i brakiem dokumentacji chorób, nieprzygotowanie urzędników do pracy z osobami odmiennymi kulturowo, brak dostatecznej informacji na temat przysługujących cudzoziemcom praw oraz instytucji i organizacji pomagających uchodźcom, przedłużanie procedur przy rozpatrywaniu wniosków.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Metodologia
Czym są rasizm, dyskryminacja i ksenofobia
Ramy prawne
Indywidualne przypadki zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do uchodźców
Odmowa udzielenia opieki zdrowotnej dla dziecka Cudzoziemca
Nieodpowiednie traktowanie małoletniego cudzoziemca przez funkcjonariuszy policji
Problemy wynikające z przedłużającej się procedury
Problemy wynikające z nieznajomości aktualnego stanu prawnego
Ograniczony dostęp do informacji i pomocy prawnej
Problemy ze znalezieniem pracy i mieszkania
Przypadki przemocy
Likwidacja Ośrodka dla Cudzoziemców w Katowicach
Sytuacja grup szczególnej troski
Małoletni bez opieki
Niepełnosprawni, ofiary przemocy, osoby cierpiące na traumę
Grupy szczególnej troski niewymienione w rozdziale 4 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Cudzoziemcy-ofiary przemocy, będący w trakcie procedury ochronnej.
Podsumowanie

Do pobrania: