Bibliografia
Okładla dla

Problemy wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych związanych z adaptacją do funkcjonowania w środowisku lokalnym - Raport z badań

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę,

Rok2008
Okresstan na koniec czerwca 2007 r.
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Na terenie m.st. Warszawy usamodzielnianie wychowanków placówek i rodzin zastępczych jest prawdziwym wyzwaniem. W Warszawie blisko 1500 rodzin zastępczych korzysta rocznie ze wsparcia WCPR, jednocześnie zawiązywanych jest około 200 rodzin zastępczych. Liczba ta ulega zmianie ze względu na zakończenie opieki nad dzieckiem po uzyskaniu przez nie pełnoletniości, powrót dziecka do rodziny biologicznej lub z innych powodów.

W Warszawie istnieje 18 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 niepubliczne, działające w strukturze pomocy społecznej oraz kilkanaście placówek wychowawczych i poprawczych prowadzonych przez resort edukacji i sprawiedliwości. Dodatkowo w Warszawie co roku osiedla się znaczna liczba usamodzielnianych osób, mieszkańców innych miast i powiatów, którzy rozpoczynają kolejny etap swojego życia, związany z podjęciem nauki na wyższym poziomie bądź pracy.

W dobie przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych szczególną rolę odgrywa zadanie szybkiego, a przede wszystkim skutecznego przygotowania wychowanków do dorosłego życia poza placówką czy rodziną zastępczą. Zanika obserwowana w poprzednich latach tendencja długoletniego przebywania wychowanków w placówce, dzisiaj w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, ale także wskutek nowych tendencji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, często sami wychowankowie wykazują wolę do podejmowania samodzielnego życia poza placówka bądź rodziną. W placówkach zmieniono podejście do sprawy usamodzielniania młodzieży.
(fragment)

 

SPIS TREŚCI

1. Sytuacja wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych na terenie m.st. Warszawy

2. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniem

A. Cel badania
B. Opis narzędzi badawczych
C. Sposób dobru uczestników badań i ich charakterystyk.

3. Problemy wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych związane z ich adaptacją do funkcjonowania w środowisku lokalnym

A. Zakres i formy wsparcia w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej
B. Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji
C. Perspektywy i możliwości własnego rozwoju zawodowego
D. Aktywność społeczna i obywatelska – percepcja i doświadczenia
E. Priorytety życiowe w bliższej i dalszej perspektywie czasowej
F. Sytuacja społeczna i ekonomiczna osób uczestniczących w programie usamodzielnienia

4. Bariery i czynniki sprzyjające skutecznej realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych na rzecz usamodzielniających się wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych w ocenie przedstawicieli podmiotów publicznych i pozarządowych (opracowanie na podstawie analizy badań jakościowych)

A. Charakterystyka wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka w opinii kadry podmiotów sektora publicznego i pozarządowego
B. Rozwiązania systemowe zmierzające do usamodzielnienia wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych – realia i propozycje
C. Środki na realizację działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych
D. Przygotowanie kadry podmiotów publicznych i pozarządowych oraz innych osób zaangażowanych w pomoc wychowankom
E. Współpraca sektora samorządowego z innymi podmiotami

5. Wnioski i rekomendacje