Bibliografia
Okładla dla

Prawo osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i osób niepełnosprawnych umysłowo do udziału w życiu politycznym

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Niniejsze sprawozdanie przedstawia pierwsze wyniki analizy prawnej przeprowadzonej przez Agencję Praw Podstawowych (FRA) Unii Europejskiej w ramach projektu „Prawa podstawowe osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i osób niepełnosprawnych umysłowo”. Jako że prawo do udziału w życiu politycznym jest jednym z podstawowych praw obywateli UE, FRA postanowiła opublikować wyniki badań w tym zakresie. Sprawozdanie ma na celu, poprzez przypomnienie międzynarodowych i europejskich norm, wsparcie pełnego uczestnictwa w życiu politycznym osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i osób niepełnosprawnych umysłowo. Analiza porównawcza prawa podkreśla zróżnicowane podejście stosowane w państwach członkowskich UE. W większości z nich osoby, które utraciły zdolność do czynności prawnych, są automatycznie pozbawiane prawa do udziału w życiu politycznym. Jednakże Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno stwierdza, że automatyczne pozbawianie praw jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, której stroną są wszystkie państwa członkowskie UE. W innych państwach członkowskich UE praktykuje się organizowanie indywidualnej oceny faktycznej zdolności do głosowania danych osób. W końcu trzecia grupa państw członkowskich UE charakteryzuje się pełnym uczestnictwem osób niepełnosprawnych w procesie wyborczym. Niniejsze sprawozdanie przedstawia niektóre propozycje na rzecz stosowania w praktyce norm obowiązujących w tej dziedzinie.
(fragment)

Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE

1. NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKI
1.1. Ogólne prawo do udziału w życiu politycznm
1.2. Prawo bezpośrednio zagwarantowane osobom niepełnosprawnym umysłowo i osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne

2. PODEJŚCIA DO PRAWA DO UDZIAŁU W ŻYCIU POLITYCZYM
2.1. Wykluczenie z udziału w życiu politycznm
2.2. Ograniczone prawo do udziału w życiu politycznm
2.3. Pełne prawo do udziału w życiu politycznm

3. CO DALEJ

ZAŁĄCZNIK
Tabela map
Mapa 1: Wyłączenie prawa udziału w życiu politycznym w Unii Europejskiej
Mapa 2: Ograniczony udział w życiu politycznym w Unii Europejskiej
Mapa 3: Pełne prawo do udziału w życiu politycznym w Unii Europejskiej