Bibliografia
Okładla dla

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia - Polska.

Open Society Institute,

Rok2005
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN83−60105−07−2
Link do raportu

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją w całej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pełni korzystać z przysługujących im fundamentalnych praw człowieka. Wprowadzanie pozytywnych zmian utrudnia powszechna i mocno zakorzeniona dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnienie rzeczywistego dostępu do edukacji i zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną jest podstawowym warunkiem, by mogły one żyć i pracować w społeczeństwie jak równoprawni obywatele. Raport EUMAP koncentruje się szczególnie na problematyce edukacji i zatrudnienia, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze względu na istnienie zarówno standardów międzynarodowych, jak i przepisów krajowych odnoszących się bezpośrednio do tych zagadnień.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI 
Podziękowania
Przedmowa
Słowo wstępne

I. Streszczenie i rekomendacje
1. Streszczenie
2. Rekomendacje

II. Przegląd problematyki krajowej i tło historyczne
1. Ramy prawne i administracyjne
1.1. Standardy i zobowiązania międzynarodowe
1.2. Przepisy krajowe
2. Ogólna sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Definicje
2.2. Diagnoza i orzekanie o niepełnosprawności
2.3. Ubezwłasnowolnienie
2.4. Dane statystyczne

III. Dostęp do edukacji
1. Ramy prawne i administracyjne
1.1. Prawo do nauki
1.2. Struktura i administracja szkół
1.3. Orzekanie o niepełnosprawności do celów edukacyjnych
1.4. Wczesna interwencja
2. Polityka edukacyjna rządu
2.1. Unia Europejska a polityka edukacyjna rządu
2.2. Programy krajowe
3. Edukacja w praktyce
3.1. Zasoby i wsparcie
3.2. Edukacja włączająca
3.2.1. Szkolnictwo ogólnodostępne
3.2.2. Szkoły specjalne
3.3. Edukacja w formach pozaszkolnych
3.3.1. Nauczanie indywidualne
3.3.2. Zajęcia rewalidacyjno−wychowawcze
3.3.3. Edukacja dzieci w placówkach stacjonarnych  
4. Przejście ze szkoły do zatrudnienia
4.1. Kształcenie zawodowe
4.2. Edukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
4.3. Służby zatrudnienia

IV. Dostęp do zatrudnienia
1. Ramy prawne i administracyjne
1.1. Przepisy krajowe
1.1.1. Krajowe przepisy dotyczące zatrudnienia
1.2. Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych
1.3. Rola systemu pomocy społecznej
2. Rządowa polityka zatrudnienia
2.1. Unia Europejska a rządowa polityka zatrudnienia
2.2. Krajowa polityka zatrudnienia
3. Zatrudnienie w praktyce
3.1. Dane statystyczne
3.2. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy
3.3. Zatrudnienie chronione
3.3.1. Zakłady pracy chronionej
3.3.2. Zakłady aktywności zawodowej
3.3.3. Warsztaty terapii zajęciowej

V. Wnioski
Aneks 1. System edukacji w Polsce
Aneks 2. Ustawodawstwo cytowane w raporcie
Aneks 3. Bibliografia