Bibliografia
Okładla dla

Prawa osób LGBT w Polsce

Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej

Kampania Przeciw Homofobii

Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-933619-7-7
Link do raportu

Celem niniejszego Raportu jest ocena, jakie postępy zostały poczynione przez polskie władze we wdrażaniu Zalecenia, a także zwrócenie uwagi na obszary, które wymagają podejmowania dalszych działań. Poprzez dokumentowanie, które ze środków zostały lub nie zostały właściwie wdrożone niniejszy Raport ma stanowić punkt odniesienia, pozwalający na ocenę dalszych postępów we wdrażaniu Zalecenia w najbliższych latach.
Opracowany w opisany powyżej sposób dokument skierowany jest do wielu grup adresatów. Z pewnością są nimi, na poziomie krajowym, przewódcy polityczni oraz urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za wdrażanie Zalecenia. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mogą jednak okazać się przydatne również dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są charakterystyką obecnej sytuacji społeczno-prawnej osób LGBT w Polsce.

Link do ZALECEŃ  >>>

SPIS TREŚCI
Uwagi wstępne

I. Przyczyny powstania Raportu
II. Słowniczek pojęć 
III. Wykaz skrótów przywołanych aktów prawnych i instytucji 
IV. Raport ogólny 
V. Raport szczegółowy
A. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2010)5
B. Załącznik do Zalecenia CM/Rec(2010)5 
a. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą 
b. „Mowa nienawiści” 
c. Wolność stowarzyszania się 
d. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się 
e. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
f. Zatrudnienie 
g. Edukacja 
h. Zdrowie 
i. Mieszkalnictwo 
j. Sport 
k. Prawo do ubiegania się o azyl 
l. Narodowe struktury praw człowieka 
m. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach 
VI. Podsumowanie 
VII. Rekomendacje dla rządu polskiego w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu implementacji Zalecenia CM/Rec(2010)5 

Załączniki 
Załącznik nr 1: Zalecenie CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej 
Załącznik nr 2: Memorandum Wyjaśniające do Zalecenia CM/Rec(2010)5