Bibliografia
Okładla dla

Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Dominik Owczarek , Jakub Iwański
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe płeć , status zawodowy , wiek , wykształcenie
ISBN978-83-7383-428-6
Link do publikacji

Osoby z ograniczoną sprawnością są dzisiaj w Polsce narażone na liczne szykany i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Zbyt mało podejmuje się działań mających na celu przeciwdziałanie ich izolacji. Umożliwienie udziału tych osób w życiu publicznym jest nie tylko nakazem prawnym i moralnym, lecz także ogromną szansą na budowanie ładu opierającego się na zasadach solidarności, wzajemnego szacunku i zrozumienia.
W przypadku tego projektu badawczego kierowaliśmy się przekonaniem, że warto poprawić sytuację życiową osób z ograniczeniem sprawności. Byliśmy też przekonani, że aby zarekomendować działania naprawcze, musimy najpierw poznać sytuację tych osób. W ten sposób doszliśmy do wniosku, że nikt lepiej nie wyjaśni nam tej sytuacji niż sami niepełnosprawni. Dlatego zorganizowaliśmy wywiady grupowe i przeprowadziliśmy tak zwaną autodiagnozę grupową. Realizowaliśmy w ten sposób postulaty psychologii humanistycznej i sięgaliśmy do idei filozofii dialogu: odpowiedzialności, uwagi nakierowanej na drugiego człowieka, dążenia do zrozumienia potrzeb, zasady pomocniczo- ści i empowerment (decyzje podejmowane przez tych, których najbardziej dotyczą, minimalna odgórna ingerencja w proces wsparcia, wzmacnianie oddolnych inicjatyw i samodzielności).
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Znaczenie bycia rozumianym dla osób z ograniczeniem sprawności
1.1. Wprowadzenie
1.2. Potrzeba bycia rozumianym
1.3. Komunikacja społeczna a komunikacja interpersonalna
1.3.1. Elementy i funkcje procesu komunikacji
1.3.2. Kształtowanie się kompetencji językowych i komunikacyjnych
1.3.3. Komunikacja społeczna a wykluczenie
1.4. Funkcjonowanie w grupie
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Problemy osób z ograniczeniem sprawności
2.1. Wprowadzenie
2.2. Problemy osób z ograniczeniem sprawności w świetle teorii kapitału społecznego
2.3. Infrastruktura i technika – przestrzeń, która dzieli
2.4. Bariery biurokratyczne
2.5. Społeczny odbiór osób z ograniczeniem sprawności
2.6. Rodzaj i adekwatność udzielanego wsparcia, czynniki psychologiczno--społeczne
2.7. Sytuacja na rynku pracy
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3
Komunikacja społeczna osób z ograniczeniem sprawności
3.1. Wprowadzenie
3.2.  Wykorzystanie funkcji komunikacyjnych
3.2.1.  Ograniczenie sprawności a komunikacja społeczna osób z ograniczeniem sprawności
3.2.2.  Różnice w komunikacji społecznej spowodowane momentem pojawienia się ograniczenia sprawności
3.2.3.  Różnice w komunikacji społecznej spowodowane wiekiem
3.2.4.  Różnice w komunikacji społecznej spowodowane płcią
3.2.5.  Różnice w komunikacji społecznej spowodowane wykształceniem
3.2.6.  Znaczenie kariery zawodowej dla komunikacji społecznej
3.2.7.  Efekt doboru grupy według kryterium sprawności
3.2.8.  Efekt doboru grupy ze względu na płeć
3.2.9.  Komunikacja społeczna w świetle przeprowadzonych analiz: podsumowanie
3.3. Rola rozgrzewki komunikacyjnej
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Współpraca w grupie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wpływ rozmów w grupie na dobrostan psychiczny
4.3. Ocena współpracy w grupie
4.4. Ewaluacja debat w podziale na grupy
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5
Propozycje rozwiązań problemów osób z ograniczeniem sprawności
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rekomendacje na podstawie treści wywiadów
5.3. Rekomendacje na podstawie badań nad komunikacją społeczną i współpracą w grupie
5.4. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

STRESZCZENIE
SUMMARY