Bibliografia
Okładla dla

Postrzeganie wiktymizacji narodowej i stosunek do uchodźców

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,

Autor/-ka Mateusz Olewchowski
Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniabadanie opinii
Link do komunikatu

Polski Sondaż Uprzedzeo 2013 pozwolił nam na zbadanie w jaki sposób Polacy postrzegają historyczne cierpienia Polaków na losowej, reprezentatywnej próbie 965 dorosłych osób. Czy dostrzegają podobieostwa pomiędzy doświadczeniami Polaków a doświadczeniami innych narodów czy są raczej skłonni uważad trudną przeszłośd Polaków za zjawisko unikalne, nieporównywalne w skali do przeżyd innych? Literatura z zakresu psychologii społecznej sugeruje, że osoby, które postrzegają cierpienia grupy własnej w bardziej inkluzywny sposób mają także pozytywniejszy stosunek do innych cierpiących grup (np. Vollhardt i Bilali, 2014). Dlatego w ramach Sondażu zapytaliśmy też o stosunek do głównej grupy uchodźców w Polsce – Czeczenów. W ten sposób mogliśmy nie tylko sprawdzid poziom akceptacji Czeczenów wśród populacji ogólnej, ale także korelację (powiązanie) sposobu postrzegania wiktymizacji narodowej ze stosunkiem do Czeczenów. Dzięki zawarciu w Sondażu pytao demograficznych mogliśmy także sprawdzid czy postrzeganie wiktymizacji oraz dystans zależą od standardowych cech demograficznych, takich jak wiek czy wykształcenie.
(fragment)