Bibliografia
Okładla dla

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Autor/-ka Wojciech Daszkiewicz
Rok2006
Okreswrzesień 2005 - styczeń 2006
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniabadanie potrzeb
Zmienne metryczkowe wiek
Link do raportu

Raport poniższy prezentuje wyniki badania postaw, przeprowadzonego w okresie wrzesień 2005 – styczeń 2006, wśród osób z dysfunkcją wzroku, w wieku 16 do 36 lat, zamieszkałych w Małopolsce. Badanie zostało zrealizowane przez partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych, którego działania są realizowane w ramach Tematu A „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”, Programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie zrealizowali pracownicy Instytutu Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia, będącego partnerem w/w Partnerstwa. Zasadniczym celem badania było dostarczenie informacji, pozwalającej na precyzyjne dopasowanie działań podejmowanych w ramach projektu, do faktycznych potrzeb beneficjentów.
Cele szczegółowe badania objęły uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
• Czy i w jaki sposób różnią się między sobą uczniowie, studenci / słuchacze, osoby pracujące / osoby niepracujące
• Jakie przeszkody w dostępie do edukacji / rynku pracy dostrzegają młodzi niewidomi / słabowidzący?
• Czy w badanej grupie istnieje zainteresowanie (popyt) podnoszeniem kwalifikacji w zakresie obsługi komputera i wiedzy komputerowej
• Jaki jest poziom wyposażenia tej grupy w nowoczesny sprzęt komputerowy i wiedzę, pozwalającą na przełamanie barier informacyjnych?
Badaniem objęto grupę 501 respondentów, w tym: 129 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 114 studentów / słuchaczy szkół wyższych / pomaturalnych, 94 osoby pracujące oraz 164 osoby niepracujące.
(fragment)

SPIS TREŚCI

Synopsis – główne wyniki badania
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Studenci uczelni wyższych i szkół pomaturalnych
Osoby pracujące i niepracujące
Sekcja komputerowa

Wstęp

Część I – Ogólna charakterystyka próby
Profil socjo – demograficzny
Problemy inwalidztwa wzroku
Podsumowanie – ogólna charakterystyka próby

Część II – Edukacja i zatrudnienie
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Charakterystyka socjo – demograficzna (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Profil socjo – demograficzny (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Problemy inwalidztwa wzroku (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Problemy nauki w szkole
Trudności w nauce i ich rozwiązywanie
Czas wolny
Plany kontynuacji nauki
Podsumowanie – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Studenci uczelni wyższych oraz słuchacze szkół pomaturalnych
Charakterystyka socjo – demograficzna (studenci uczelni wyższych oraz słuchacze szkół pomaturalnych)
Profil socjo – demograficzny (studenci uczelni wyższych oraz słuchacze szkół pomaturalnych)
Problemy inwalidztwa wzroku (studenci uczelni wyższych oraz słuchacze szkół pomaturalnych)
Rodzaje szkół pomaturalnych / uczelni wyższych
Kontynuacja nauki po maturze – motywacje i przeszkody
Trudności w toku studiów
Plany po ukończeniu studiów / nauki w szkole pomaturalnej
Podsumowanie – słuchaczem szkół pomaturalnych / studenci szkół wyższych
Osoby pracujące
Charakterystyka socjo-demograficzna
Profil socjo – demograficzny (osoby pracujące)
Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia
Problemy inwalidztwa wzroku (osoby pracujące)
Problemy w poszukiwaniu pracy i opinie o pracodawcach
Problemy związane z wykonywaniem pracy
Podsumowanie – osoby pracujące
Osoby nie uczące się i niepracujące
Charakterystyka socjo – demograficzna (osoby niepracujące)
Profil socjo – demograficzny (osoby niepracujące)
Problemy inwalidztwa wzroku (osoby niepracujące)
Aktywność zawodowa osób poszukujących pracy
Aktywność zawodowa osób nie poszukujących pracy
Podsumowanie – osoby niepracujące

Część III – Edukacja komputerowa i sprzęt komputerowy
Używanie komputera i posiadany sprzęt
Kompetencje w używaniu sprzętu komputerowego
Podsumowanie – Edukacja komputerowa i sprzęt komputerowy
Podsumowanie i wnioski
UCZNIOWIE..
Czy rodzaj szkoły średniej różnicuje?
Jakie przedmioty preferują, z jakimi maja trudności?
W jakie relacje interpersonalne wchodzą?
Czy chcą kontynuować naukę po maturze?
STUDENCI UCZELNI WYŻSZYCH I SZKÓŁ POMATURALNYCH
Co ich wyróżnia?
Gdzie i dlaczego studiują?
Na jakie problemy napotykają
Co po studiach?
OSOBY PRACUJĄCE
Co ich wyróżnia?
Jak znajdują pracę?
Czy chcą podnosić kwalifikacje?
OSOBY NIEPRACUJĄCE
Czy coś ich wyróżnia?
Kto szuka pracy?
Jak szukają pracy?
SPRZĘT I EDUKACJA KOMPUTEROWA
Kto posiada własny komputer?
Kto potrafi obsługiwać komputer?

Aneks – Szczegółowe wyniki pomiaru na skali akceptacji inwalidztwa
Aneks – Kwestionariusz badawczy
Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia