Bibliografia
Okładla dla

Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy

Wydawnictwo SWPS,

Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-29-6
Link do publikacji

Praca (...) nie tylko jest aktualną diagnozą stanu rehabilitacji zawodowej w Polsce ale jest to diagnoza wyjątkowa. Zadziwiająco proste rozwiązanie diagnostyczne polegające na wykorzystaniu wiedzy ekspertów i samych osób niepełnosprawnych na temat barier utrudniających zatrudnienie dostarczyło wyjątkowo wnikliwych informacji. Można je odnaleźć w rozdziałach poświęconych omówieniu aktywności zawodowej niewidomych, niesłyszących, osób z uszkodzeniem aparatu ruchu, przewlekle chorych somatycznie i posiadających zaburzenia psychiczne. Konfrontacja dwóch punktów widzenia powoduje, że te niezależne ustalenia zyskują na wiarygodności. Warto podkreślić, że redaktorzy monografii (a jednocześnie twórcy całego projektu badawczego) nie zrezygnowali z tradycyjnych sposobów badania tego problemu. Mamy więc w opracowaniu wyodrębnione rozdziały poświęcone problematyce prawnej zatrudniania osób niepełnosprawnych, przygotowaniu zawodowemu tej grupy osób, ustaleniom statystyczno-demograficznym oraz ocenie roli mediów w promocji zatrudniania osób z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi. Każdy z tych rozdziałów został napisany z dużym znawstwem a wyniki prowadzonych analiz mają duże znaczenie praktyczne.

 

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 Wprowadzenie - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj
  1. O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Konrad Maj
    1.1. Wprowadzenie
    1.2. Funkcja i rola pracy w życiu osób z ograniczoną sprawnością
    1.3. Aktywność zawodowa osób z ograniczoną sprawnością w Polsce
    1.4. Perspektywa badań i działań na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością
    1.5. Zakończenie
  2. Założenia badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Uzasadnienie podjęcia problemu
    2.3. Oczekiwane rezultaty projektu
    2.4. Upowszechnianie wyników projektu
    2.5. Przyjęte założenia
      1.5.1. Założenie 1: projekt badawczy
      2.5.2. Założenie 2: badania podstawowe
      2.5.3. Założenie 3: pogłębiona diagnoza
      2.5.4. Założenie 4: wieloetapowość
      2.5.5. Założenie 5: cyrkularność
  3. Teoretyczne podstawy działań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak
    3.1. Przyjęty sposób rozumienia niepełnosprawności
    3.2. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia jako podstawowe opcje badań aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością
    3.3. Wnioski końcowe
  4. Podstawy metodologiczne badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Podstawowe pojęcie i narzędzie analityczne: status funkcjonalny
    4.3. Cele badań
    4.4. Problemy badawcze
    4.5. Badanie zmienne
    4.6. Osoby badane
    4.7. Etapy i zadania badawcze
  5. Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Bariery architektonoczne
    5.3. Dostępność systemu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych
    5.4. Podstawy społeczne wobec osób z ograniczeniem sprawności
    5.5. Podstawy pracodawców wobec zatrudniania osób z ograniczeniem sprawności
    5.6. Wnioski końcowe
  6. Aspekty prawnoorganizacyjne rynku pracy dla osób z ograniczoną sprawnością - Stanisław Scteckiewicz, Zbigniew Woźniak
    6.1. Prawnomedyczne definicje niepełnosprawności
    6.2. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością w świetle rozwiązań miedzynarodowych
    6.3. Niepełnosprawność i praca - aspekty prawne
    6.4. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością na polskim rynku pracy
    6.5. Prawnofinansowe formy wsparcia polskich pracodawców zatrudniających osoby z ograniczoną sprawnością
    6.6. Podsumowanie
  7. Sytuacja społeczna osób z ograniczoną sparwnością w Polsce - dane statystyczne - Piotr Łaszewicz, Iwona Ruść, Zbigniew Woźniak
    7.1. Rozmiary i charakterystyka socjodemograficzna zjawiska
    7.2. Osoby z ograniczoną spawnością na rynku pracy w świetle danych statystycznych
    7.3. Gospodarstwo domowe osób niepełnosparwnych w Polsce
    7.4. Instytucje i oraganizacje społeczeństwa obywaletskiego działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością
    7.5. Polsumowanie i wnioski
  8. Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach - Iwona Ruść
    8.1. Wprowadzenie
    8.2. Zarys kształtowania się obrazu osób z ograniczoną sparwnością w mediach
    8.3. Dziennikarski szkic niepełnosparwności
    8.4. Język mediów
    8.5. Osoby z ograniczoną sparwnością a reklama
    8.6. Filmowy obraz osób z ograniczoną sparwnością
    8.7. Wnioski
  9. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu - Roman Ossowski, Magdalena Muszalska
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Ograniczenia i zasoby osób z dysfunkcją narządu wzroku
      9.2.1. Osoby niewidome i słabowidzące - definicje i klasyfikacje
      9.2.2. Główne konsekwencje i bariery związane z uszkodzonym narządem wzroku
    9.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i słabowidzących
      9.3.1. Podstawy społeczne i wiedza o możliwościach zawodowych osób z dysfunkcją narządu wzroku
      9.3.2. Podstawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
    9.4. Charakterystyka systemu edukacji osób niewidomych i słabowidzących
    9.5. Specyfikacja doradztwa i rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących
    9.6. Osoba z niepełnosprawnością percepcji wzrokowej jako pracownik
    9.7. Charakterystyka systemu prawnego i orzecznictwa o niepełnosprawności
    9.8. Proponowane kierunki działania w celu poprawy sytuacji osób niewidomych i niedowidzących na rynky pracy
  10. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i niedosłyszących - Roman Ossowski, Aleksandra Pauszek
    10.1. Wprowadzenie
    10.2. Natura i konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu
    10.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i słabosłyszących
      10.3.1. Trudności komunikacyjne wynikające z niepełnosprawności
      10.3.2. Postawy społeczne wobec osób z dysfunkcją narządu słuchu
    10.4. Specyfikacja systemu edukacji osób z uszkodzonym narządem słuchu
    10.5. Swoistość systemu doradztwa zawodowego oraz orzecznictwa osób z uszkodzonym narządem słuchu
    10.6. Charakterystyka regulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
    10.7. Podsumowanie
  11. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością ruchową - Zbigniew Woźniak
    11.1. Profile socjodemograficzne osób z ograniczoną sprawnością ruchową
    11.2. Bariery architektoniczne i społeczne ograniczające dostęp do rynku pracy
    11.3. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością ruchową
    11.4. Wymogi stanowiska pracy dla osób z ograniczeniem sprawności ruchowej
    11.5. Podsumowanie i wnioski
  12. Aktywność zawodowa osób z przewlekłą chorobą somatyczną - Kamila Bargiel-Matusiewicz
    12.1. Wprowadzenie
    12.2. Znaczenie choroby somatycznej
    12.3. Dylematy związane z informowaniem o chorobie i niepełnosprawności
    12.4. Dyskryminacja osób przewlekle chorych somatycznie
    12.5. Powrót do aktywności zawodowej po chorobie
    12.6. Znaczenie pracy zawodowej dla osób przewlekle chorych
    12.7. Podsumowanie
  13. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób chorych psychicznie - Ewa Trzebińska, Martyna Dziewulska
    13.1. Aktywność zawodowa osób chorych psychicznie
    13.2. Niepełnosprawność na tle chorób psychicznych a zatrudnienie
      13.2.1. Deficyty kompetencji do wykonywanej pracy
      13.2.2. Ograniczona motywacja do zatrudnienia
      13.2.3. Niekorzystne nastawienie otoczenia społecznego
    13.3. Czynniki sprzyjające aktywności zawodowej chorych psychicznie
      13.3.1. Zatrudnienie jako leczenie
      13.3.2. Naprawianie deficytów
      13.3.3. Respektowanie prawa do niepełnosparwności
    13.4. Perspektywy aktywizacji zawodowej chorych psychicznie - podsumowanie
  14. Założenia wywiadów z eksperymentami na temat aktywności zawodowej osób z ograniczoną sparwnością - Anna Brzezińska
    14.1. Wprowadzenie
    14.2. Badane zjawisko i jego uwarunkowania
    14.3. Czynności przygotowawcze
    14.4. Dyspozycje do wywiadu
    14.5. Przygotowanie osób prowadzących wywiady
    14.6. Dobór respondentów
    Załącznik 1
    Załącznik 2
  15. Wywiady z eksperymentami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Maciej Sieradzki
    15.1. Problem
    15.2. Pragram badań
      15.2.1. Narzędzia badawcze
      15.2.2. Osoby badane
        15.2.2.1. Podział badanych ekspertów na podgrupy
        15.2.2.2. Medyczna charakterystyka przyczyn stanów ograniczonej sprawności u badanych ekspertów
        15.2.2.3. Zidentyfikowane przypadki ograniczonej sprawności w perspektywie wielopłaszczyznowego ujmowania pojęcia sprawności psychofizycznej człowieka
      15.2.3. Osoby badające
      15.2.4. Organizacja badań
    15.3. Wyniki - analiza wstępna
    15.4. Wnioski
    Załącznik
  16. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczeniami sprawności - Maciej Sieradzki
    16.1. Wprowadzenie
    16.2. Poziom wykształcenia i status zawodowy
    16.3. Uwarunkowania obecności osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy
    16.4. Szanse i obszary aktywizacji zawodowej osób niepełnosparwnych
    16.5. Bezrobocie i trudności w znalezieniu pracy
    16.6. Ekonomicznoprawna sytuacja osob niepełnosprawnych w kontekście niskiego stopnia ich aktywności zawodowej
    16.7. Pracodawca a niepełnosparwny pracownik
    16.8. Podsumowanie
  17. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących praktyków, czyli osób zajmujących się osobami z ograniczoną sprawnością - Kinga Łakomiec
    17.1. Problem
    17.2. Program badań
      17.2.1. Narzędzia badawcze
      17.2.2. Osoby badane
      17.2.3. Osoby badające
      17.2.4. Organizacja badań
    17.3. Wyniki
    17.4. Wnioski
    Załącznik
  18. Wywiady z ekspertami: analiza wywiadów dotyczących pracodawców osób z ograniczoną sprawnością - Konrad Maj, Anna Resler-Maj
    18.1. Problem
    18.2. Program badań
      18.2.1. Narzędzia badawcze
      18.2.2. Osoby badane
      18.2.3. Osoby badające
      18.2.4. Organizacja badań
    18.3. Wnioski
    18.4. Wnioski z analizy
    Załącznik
  19. Wywiady z eksperymentami: analiza wniosków dotyczących pracowników nauki badających sytuację osób z ograniczoną sprawnością w społeczeństwie - Konrad Maj, Anna Resler-Maj
    19.1. Problem
    19.2. Program badań
      19.2.1. Narzędzia badawcze
      19.2.2. Osoby badane
      19.2.3. Osoby badające
      19.2.4. Organizacja badań
    19.3. Wyniki
    19.4. Wnioski z analizy
    Załącznik
  20. Założenia badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Wojciech Łukowski
    20.1. Wprowadzenie
    20.2. Specyfikacja prowadzonych badań
    20.3. Dobór osób do badań
    20.4. Sposoby kodowania
    20.5. Generowanie teorii. Przykłady wykorzystywania wiedzy kontekstowej w procesie analitycznym.
      20.5.1. Teoria Pierre´a Bourdieu
      20.5.2. Społeczne tworzenie rzeczywistości przez osoby niepełnosparwne
    20.6. Podsumowanie
  21. Wyniki badań pilotażowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko
    21.1. Ogólne informacje na temat wywiadów
    21.2. Wnioski dotyczące dyspozycji do wywiadów
    21.3. Wnioski dotyczące sytuacji sytuacji osób z ograniczoną sparwnością
    21.4. Proces tworzenia klucza kodowego
    21.5. Podsumowanie
  22. Wyniki badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko
    22.1. Wstęp
    22.2. Analiza I - trajektorie życiowe
    22.3. Analiza II - poprzeczna: motywacja pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnyc
    22.4. Analiza II - poprzeczna: osoby niepełnosprawne wobec swojej niepełnosprawności
    22.5. Podsumowanie
  Literatura