Bibliografia
Okładla dla

ORGANIZACJE MIGRANCKIE W POLSCE. DZIAŁALNOŚĆ I POTRZEBY.

Analizy - Raporty - Ekspertyzy nr 4/2013

IOM Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Autor/-ka Ewa Grzegrzółka
Rok2013
Okres07-08.2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Europejska Lokalna Współpraca na Rzecz Integracji to projekt zrealizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji z siedzibą we Francji, w okresie od grudnia 2011 do czerwca 2012 roku. Celem projektu było wzmocnienie dwukierunkowego procesu integracji poprzez kształtowanie strategii integracyjnych pomiędzy obywatelami państw trzecich a społeczeństwami przyjmującymi. W projekcie wzięło udział osiem europejskich krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Węgry, Czechy oraz Polska. 
Każdy kraj reprezentowany był przez lokalne oddziały IOM oraz wybrane organizacje pozarządowe. W Polsce badania w ramach projektu przeprowadzone zostały przez IOM Polska oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Partnerem w projekcie był także Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Po zakończeniu projektu przedstawiciele wszystkich biorących w nim udział krajów opublikowali raporty krajowe z rezultatami ich działań. Opisane w niniejszym raporcie wyniki stanowią część dotyczącą Polski i są elementem raportu całościowego, który dostępny będzie na francuskiej stronie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
W Polsce badania mające na celu analizę roli współpracy władz lokalnych z organizacjami migranckimi w procesie integracji cudzoziemców zostały przeprowadzone w lipcu oraz sierpniu 2011 roku przez IOM Polska oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. W celu zebrania niezbędnych do analizy informacji przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami wybranych organizacji migranckich, którzy wypełnili również przygotowane wcześniej kwestionariusze.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Udział organizacji migranckich w procesach integracyjnych 
2.1. Profil i struktura organizacji migranckich 
2.2. Działania na rzecz integracji 
2.3. Stanowisko organizacji migranckich wobec polityki integracyjnej 
3. Współpraca pomiędzy organizacjami migranckimi i władzami lokalnymi 
3.1. Stanowisko organizacji migranckich wobec współpracy z władzami lokalnymi 
3.2. Kontakty i współpraca z władzami lokalnymi 
4. Zalecenia odnośnie zwiększenia wkładu organizacji migranckich w lokalne programy i politykę integracyjną
5. Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami migranckimi a władzami lokalnymi
6. Wnioski 
7. Późniejsze działania podjęte w ramach projektu 
8. Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji migranckich z władzami lokalnymi z innych krajów biorących udział w projekcie
9. Summary