Bibliografia

Opis Położenia Społecznego Romów w Polsce

Raport Romowie – Bezrobocie

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Autor/-ka Henryk Janusz Pawela , Jan Pasternak , Leszek A. Gruszczynski , Roman Kwiatkowski
Rok1999
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Raport przygotowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce na zlecenie Krajowego Urzędu Pracy niepublikowany, dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Romów w Polsce. Badania prowadzono na terenie całego kraju z przedstawicielami wszystkich grup romskich zamieszkujących Polscę (Polska Roma, Romowie Karpaccy, Lowarzy, Kełderasze)

Z raportu wynika, że Romowie nie tylko są społecznością w dużym stopniu funkcjonującą poza polskim rynkiem pracy, ale również brak im motywacji do podjęcia działań i wiary w to, że mogą one coś zmienić w ich życiu. W ponad czterdziestu procentach rodzin romskich nikt nie był aktywny zawodowo. Tylko trzydzieści dwa procent badanych zadeklarowało chęć podjęcia pracy. Trzydzieści procent Romów miało kontakt z Urzędem Pracy, natomiast dwadzieścia pięć procent badanych wyraziło chęć uczestnictwa w kursach przygotowania zawodowego

SPIS TREŚCI
1. Sytuacja mniejszosci Romów w Polsce 
2. Uwagi wstepne 
3. Romowie - aktywnosc zawodowa i bezrobocie 
3.1. Cechy społeczno-demograficzne badanych Romów 
3.2. Rodziny respondentów 
3.3. Aktywność zawodowa badanych Romów 
4. Warunki socjalne 
4.1. Poczucie bycia członkiem społeczności lokalnej 
4.2. Warunki mieszkaniowe Romów 
4.3. Stan zdrowotny 
4.4. Lokalna społeczność i jej instytucje o Romach 
4.5. Kontakty Romów z urzędami 
4.6. Oczekiwania wobec lokalnej społeczności i urzędów administracji państwowej i samorządowej
4.7. Lider 
5. Instytucje opiekuńcze, pomocowe 
5.1. Szacowanie liczebności Romów 
5.2. Sytuacja socjalna i zdrowotna Romów 
5.3. Znajomość kultury, zwyczajów i obyczajów Romów 
5.4. Opinie o Romach 
6. Pracodawcy 
6.1. Przewidywane przyjęcia do pracy 
6.2. Zatrudnianie Romów 
6.3. Postrzeganie Romów 
7. Liderzy 
7.1. Znajomość kultury, obyczajów Romów 
7.2. Opinie o Romach 
7.3. Ocena sytuacji materialnej, mieszkaniowej i zdrowotnej Romów 
7.4. Liderzy o bezrobociu Romów 
7.5. Ocena aktywnosci Romów 
8. Uwagi końcowe 
9. Narzedzia badawcze 
9.1 Ankieta I Romowie – Bezrobocie 
9.2 Ankieta II Romowie - Socjalna 
9.3 Ankieta III Urzędy 
9.4 Ankieta IV Pracodawcy 
9.5 Ankieta V Liderzy