Bibliografia
Okładla dla

Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe płeć , status zawodowy , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

 Niniejszy raport stanowi rezultat ogólnopolskiego badania profesjonalistów realizujących w 2011 roku programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.(...)
Badaniem objętych zostało 119 profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 50% próby stanowili profesjonaliści z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, a 24% - z Centrów Interwencji Kryzysowej. Pozostali badani profesjonaliści przeprowadzali programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia (9%), Ośrodkach Pomocy Społecznej (5%) oraz innych tego rodzaju podmiotach (9%).
 

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O BADANIU 
2. PRÓBA BADAWCZA 
3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
4. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 
4.1 Charakterystyka objętych badaniem podmiotów realizujących w 2011 roku programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
4.2 Charakterystyka programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przy których respondenci pracowali w ciągu 2011 roku w objętym badaniem podmiocie
4.3 Charakterystyka uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzonych w objętych badaniem podmiotach w ciągu 2011 roku przez badanych profesjonalistów
4.4 Stosowanie przemocy w rodzinie przez uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzonych w ciągu 2011 roku przez objętych badaniem profesjonalistów
4.5 Sytuacja prawna uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzonych w 2011 roku przez uczestniczących w badaniu profesjonalistów
4.6 Ocena skuteczności programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzonych w 2011 roku przez badanych profesjonalistów
4.7 Opinie profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na temat sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie; skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce; charakterystyk ofiar przemocy w rodzinie, przyczyn występowania przemocy w rodzinie
4.8 Charakterystyka społeczno-demograficzna uczestniczących w badaniu profesjonalistów prowadzących w 2011 roku programy oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Zobacz też pozostałe części badania:
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
-
 Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze