Bibliografia

Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania

Raport z badań aktowych przeprowadzonych na zlecenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przez adw. Artura Roberta Pietrykę

Pelnomocnik Rządu ds Równego Traktowania,

Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc

Analiza tych danych doprowadziła autora raportu do kilku wniosków. Przede wszystkim, informacja z poszczególnych apelacji prokuratorskich, wskazuje, że spraw o zgwałcenie było najwięcej w dużych apelacjach prokuratorskich, z dużą liczbą mieszkańców. Po drugie, dane te wskazują, iż blisko 19 % spraw z wszystkich zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zostało prawomocnie zakończonych bez wszczynania w nich w ogóle postępowania przygotowawczego, natomiast aż w przypadku 36,2 % wszystkich spraw, nie doszło do skierowania do sądu aktu oskarżenia w sprawie, co rodzić może uzasadnioną obawę, czy w postępowaniach w tych sprawach należycie zabezpieczone były interesy osób pokrzywdzonych. Autor raportu dokonał także analizy danych udostępnionych przez 282 jednostki prokuratur rejonowych oraz okręgowych i doszedł do wniosku, że sprawy te praktycznie nie występują w prokuraturach okręgowych. Drugie spostrzeżenie to nierównomierny rozkład tego typu spraw w poszczególnych jednostkach.
(ze Streszczenia)

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 
Streszczenie raportu 
Executive Summary
Wprowadzenie

Część 1. Przestępstwo zgwałcenia w systemie polskiego prawa
1. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących znamion zgwałcenia w systemie polskiego prawa 
1.1. Przestępstwo zgwałcenia w K.k. z 1932 r. i 1969 r/ 
1.2. Kształt przestępstwa zgwałcenia w obecnie obowiązującym K.k.
2. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących ścigania przestępstwa zgwałceniaw systemie polskiego prawa
2.1. Ściganie zgwałcenia w K.k. z 1932 r. i 1969 r. oraz K.p.k. z 1928 r. i 1969 r.
2.2. Ściganie zgwałcenia w aktualnie obowiązującym K.k.
3. Prace legislacyjne nad Nowelizacją z 13 czerwca 2013 r. 
3.1. Charakterystyka przedłożonych Sejmowi RP projektów poselskich 
3.1.1. Druk sejmowy nr 532
3.1.2. Druk sejmowy nr 757
3.1.3. Druk sejmowy nr 998
3.1.4. Przebieg prac legislacyjnych nad Nowelizacją z 13 czerwca 2013 r.

Część 2. Statystyki spraw o zgwałcenie popełnione po 27 stycznia 2014 r.
1. Źródła danych statystycznych
1.1. Analiza danych pozyskanych od Prokuratora Generalnego RP
1.1.1. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
1.1.2. Wszczęcia postępowania przygotowawczego
1.1.3. Odmowy wszczęcia postępowania
1.1.4. Umorzenia postępowania przed wszczęciem, w trybie art. 308 K.p.k. 
1.1.5. Umorzenia postępowania przygotowawczego
1.1.6. Sprawy spełniające kryterium badawcze
2. Analiza danych pozyskanych z poszczególnych jednostek prokuratur
3. Podsumowanie

Część 3. Metodologia przeprowadzonych badań
1. Dobór spraw do badania
1.1. Dobrane do badania jednosrki prokuratur
1.1.1. Jednostki z apelacji gdańskiej
1.1.2. Jednostki z apelacji krakowskiej
1.1.3. Jednostki z apelacji lubelskiej
1.1.4 Jednostki z apelacji warszawskiej
2. Opis narzędzi badawczych

Część 4. Omówienie wyników przeprowadzonych nadań aktowych
1. Wyniki przeprowadzonych - badań ujęcie generalne
2. Wyniki badań aktowych w poszczególnych grupach spraw
2.1. Okoliczności popełnienia czynu w badanych sprawach
2.1.1. Okoliczności popełnienia czynu w sprawach, w których odmówiono wszczęcia postępowania
2.1.2. Okoliczności popełnienia czynu w sprawach, w których umorzono postępowanie przed wszczęciem, w trybie art. 308 K.p.k. 
2.1.3. Okoliczności popełnienia czynu w sprawach umorzono postępowanie przygotowawcze
2.2. Informacje o osobach pokrzywdzonych
2.2.1. Informacje o osobach pokrzywdzonych w sprawach, w których odmówiono wszczęcia postępowania
2.2. 2. Informacje o osobach pokrzywdzonych w sprawach, których umorzono postępowanie przed wszczęciem, w trybie art. 308 K.p.k.
2.2.3. Informacje o osobach pokrzywdzonych w sprawach, których umorzono postępowanie przygotowawcze
2.3. Informacje o osobach podejrzanych 
2.3.1. Informacje o osobach podejrzanych w sprawach, w których odmówiono wszczęcia postępowania
2.3. 2. Informacje o osobach podejrzanych w sprawach, których umorzono postępowanie przed wszczęciem, w trybie art. 308 K.p.k.
2.3.3. Informacje o osobach podejrzanych w sprawach, których umorzono postępowanie przygotowawcze
2.4. Przebieg postępowań w przebadanych sprawach
2.4.1. Przebieg postępowań w sprawach, w których odmówiono wszczęcia postępowania
2.4.1.1. Odmowy ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.
2.4.1.2. Odmowy ze względu na stwierdzenie, że czynu nie popełniono
2.4.1.3. Odmowy ze względu na brak znamion czynu zabronionego
2.4.2. Przebieg postępowań w sprawach, w których umorzono postępowanie przed wszczęciem, w trybie art. 308 K.p.k  
2.4.2.1. Umorzenia ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
2.4.2.2. Umorzenia ze względu na stwierdzenie, że czynu nie popełniono
2.4.2.3. Odmowy ze względu na brak znamion czynu zabronionego
2.4.3. Przebieg postępowań w sprawach, w których umorzono postępowanie przygotowawcze
2.4.1.1. Umorzenia ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
2.4.1.2. Umorzenia ze względu na stwierdzenie, że czynu nie popełniono
2.4.1.3. Umorzenia ze względu na brak znamion czynu zabronionego
2.4.1.4. Umorzenie z uwagi na stwierdzenie braku interesu publicznego w ściganiu
2.4.1.5. Umorzenia z uwagi na niewykrycie sprawcy

Część 6. Diagnoza i wnioski wynikajace z badania

Część 7. Rekomendacje

Bibliografia
Aneks nr 1 - Ankieta do badań aktowych nt. przyczyn odmów / umorzeń w sprawach o zgwałcenie
Aneks nr 2 – Wykaz zmian proponowanych w Drukach sejmowych nr 532, 757, 998, 1277 oraz 1419
Aneks nr 3 - Informacje statystyczne z wybranych jednostek prokuratur rejonowych i okręgowych
Informacje o autorze