Bibliografia
Okładla dla

Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Justyna Frelak , Katarzyna Makaruk , Katarzyna Wencel , Witold Klaus
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

(...)Celem niniejszego badania była analiza barier w dostępie do pomocy integracyjnej poprzez zebranie informacji na temat najczęstszych przyczyn odmowy wsparcia cudzoziemców w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi analizę problematyki uczestnictwa w Indywidualnych Programach Integracji pod kątem interpretacji istniejącego prawa. Omówione zostały również wybrane decyzje odmowne w sprawie przyznania świadczenia integracyjnego. W kolejnym rozdziale zebrane zostały dane liczbowe dotyczące odmów udzielenia pomocy integracyjnej przez instytucje pomocy społecznej w latach 2006–2009. Zostały one uzupełnione o informacje uzyskane od pracowników socjalnych pracujących z cudzoziemcami. Niniejszy raport nie stanowi kompleksowej analizy Indywidualnych Programów Integracji.