Bibliografia
Okładla dla

OCHRONA MIGRANTEK PRZED PRZEMOCĄ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA

Analizy - Raporty - Ekspertyzy nr 1/2013

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Autor/-ka Katarzyna Słubik
Rok2013
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Prawo

Niniejszy raport stanowi analizę regulacji prawnych czterech krajów Unii Europejskiej: Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie ochrony przed przemocą kobiet pochodzenia cudzoziemskiego. Przedstawiono w nim przepisy chroniące ofiary przemocy domowej, osoby przymuszane do zawarcia małżeństwa oraz zagrożone zabiegiem okaleczania narządów płciowych. Raport skupia się na przepisach obowiązującego prawa, z tego względu pomija – poza kilkoma wyjątkami – inicjatywy rządów i organów administracji publicznej mające na celu prewencję, rozpowszechnianie informacji i monitorowanie zjawisk przemocy – o ile nie znajdują one odzwierciedlenia w legislacji poszczególnych krajów. Również przemoc wobec dzieci – jako temat bardzo obszerny – została pominięta jako wykraczająca poza ramy niniejszego opracowania.

SPIS TREŚCI
WSTĘP 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 
1. Definicja przemocy 
2. Instrumenty międzynarodowe w walce z przemocą ze względu na płeć 
3. Przemoc wobec kobiet cudzoziemskiego pochodzenia 
4. Szkodliwe tradycyjne praktyki i przestępstwa popełniane w imię honoru 
4.1 Małżeństwa przymusowe 
4.2 Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych (FGM/C)
 
II. AUSTRIA
1. Cudzoziemcy w Austrii 
1.1 Legalizacja pobytu 
1.2 Prawo do łączenia z rodziną 
1.3 Ochrona międzynarodowa 
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 
2.1 Izolacja sprawcy od ofiary przemocy 
2.1.1 Policyjne usunięcie sprawcy z lokalu i zakaz powrotu do lokalu 
2.1.2 Sądowy nakaz opuszczenia lokalu 
2.1.3 Sądowy zakaz zbliżania 
2.2 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym 
2.3 Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym 
2.4 Schronienie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą 
2.4.1 Centrum przeciwdziałania przemocy i ośrodek interwencyjny 
2.4.2 Domy dla kobiet 
2.5 Legalizacja pobytu migrantek dotkniętych przemocą 
3. Przymusowe małżeństwa 
4. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych (FGM/C) 

III. SZWECJA
1. Cudzoziemcy w Szwecji 
1.1 Legalizacja pobytu 
1.2 Prawo do łączenia z rodziną 
1.3 Ochrona międzynarodowa 
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 
2.1 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym 
2.2 Uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym 
2.3 Izolacja sprawcy od ofiary przemocy 
2.4 Schronienie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą 
2.5 Legalizacja pobytu migrantek dotkniętych przemocą 
3. Przymusowe małżeństwa 
4. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych 
5. Ochrona migrantek przymusowych 

IV. WIELKA BRYTANIA
1. Cudzoziemcy w Wielkiej Brytanii 
1.1 Legalizacja pobytu 
1.2 Prawo do łączenia z rodziną 
1.3 Ochrona międzynarodowa 
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 
2.1. Izolacja sprawcy od ofiary przemocy 
2.1.1 Tymczasowe prawo wyłącznego użytkowania lokalu 
2.1.2 Zakaz nękania 
2.1.3 Policyjny nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego 
2.2 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym 
2.3 Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym 
2.4 Schronienie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą 
2.5 Legalizacja pobytu migrantek dotkniętych przemocą 
3. Dobre praktyki w brytyjskiej polityce antyprzemocowej 
4. Przymusowe małżeństwa 
5. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych (FGM/C) 
6. Ochrona migrantek przymusowych 
7. Prawo szariatu a prawo brytyjskie 

V. POLSKA
1. Cudzoziemcy w Polsce 
1.1 Legalizacja pobytu 
1.2 Prawo do łączenia z rodziną 
1.3 Ochrona międzynarodowa 
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 
2.1 Ochrona przed przemocą a status migracyjny cudzoziemki 
2.2 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym 
2.3. Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą 
2.3.1. Uprawnienia w postępowaniu karnym 
2.3.2. Procedura Niebieskiej Karty 
2.3.3. Prawo do otrzymania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 
2.4. Izolacja sprawcy od ofiary przemocy 
2.4.1. Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego jako środek zapobiegawczy 
2.4.2 Nakaz opuszczenia lokalu jako obowiązek w ramach dozoru policyjnego 
2.4.3 Nakaz opuszczenia lokalu jako środek karny 
2.4.4 Nakaz opuszczenia lokalu jako środek probacyjny 
2.4.5. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego w postępowaniu cywilnym 
2.4.6. Nakaz opuszczenia lokalu w wyroku rozwodowym 
2.5. Instrumenty polityki antyprzemocowej 
2.5.1 Gminny zespół interdyscyplinarny 
2.5.2 Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
2.6 Schronienie i wsparcie dla ofiar przemocy 
2.7 Legalizacja pobytu migrantek dotkniętych przemocą 
3. Przymusowe małżeństwa 
4. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych (FGM/C) 
5. Ochrona migrantek przymusowych 

PODSUMOWANIE
SUMMARY