Bibliografia
Okładla dla

O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej - opracowanie zbiorowe

Instytut Rozwoju Służb Społecznych,

Redakcja Agnieszka Hryniewiecka , Joanna Staręga-Piasek
Rok2008
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
ISBN978-83-89665-07-2
Link do publikacji

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Według światowej literatury przedmiotu panuje zgoda co do funkcji i przydatności ewaluacji w pomocy społecznej. Równocześnie jednak następują, w niewielkim stopniu, prace nad wskaźnikami i narzędziami ewaluacyjnymi. Wydaje się, że pomijają one najbardziej elementarne ilościowe wskaźniki, które często stają się przyczyną zaciemnienia obrazu skuteczności w pomocy społecznej, takie np., jak liczba i rodzaj podopiecznych objętych pomocą, czy liczba osób bezrobotnych. Cóż te liczby mówią o skuteczności pomocy społecznej? Nawet wtedy, gdy zmniejszają się, bądź zwiększają.
A ilość środków wydanych na pomoc społeczną na przestrzeni lat – o czym świadczy z punktu widzenia efektywności? Dane te mierzą często pozorne efekty, czy dają jednak wiedzę o skuteczności pomocy społecznej? Z pewnością w żadnym stopniu nie stanowią tak ważnych i potrzebnych wieloaspektowych, skumulowanych wskaźników.
z Wprowadzenia


SPIS TREŚCI
Joanna Staręga-Piasek
Wprowadzenie

Hubert Izdebski
Zasada subsydiarności a dobro publiczne

Katarzyna Ornacka
Rola ewaluacji w pomocy społecznej
Uwagi wstępne
Oblicza ewaluacji
Funkcje ewaluacji
Etapy procesu badań ewaluacyjnych
• Konceptualizacja – planowanie ewaluacji
• Operacjonalizacja – projektowanie ewaluacji
• Realizacja badania ewaluacyjnego
Kryteria badań ewaluacyjnych
Ewaluacja w pomocy społecznej
Podsumowanie

Jerzy Szmagalski
Potencjały relacji między superwizją pracy socjalnej a ewaluacją pomocy społecznej
Pojęcie superwizji
Początki superwizji pracy socjalnej
Funkcje superwizji pracy socjalnej współcześnie
Metodyczne dyrektywy superwizji pracy socjalnej
Wyzwania ewaluacji
Ewaluacja pomocy społecznej a supewizja pracy socjalnej

E. Tarkowska
Pracownicy socjalni i ich podopieczni: przyczynek do ewaluacji

Agnieszka Hryniewicka
Ewaluacja w pomocy społecznej – badania własne Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Badanie wykorzystania narzędzi ewaluacyjnych w pomocy społecznej i jego wyniki
• Cel badań
• Metodologia
• Respondenci
• Ocena pracy
• Ewaluacja instrumentów pomocy społecznej
• Wnioski
Szkolenie
Plany na przyszłość

Tomasz Kasprzak
Ewaluacja działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej na rzecz młodzieży.
Przykład badań prowadzonych w Warszawie
Szybka Ocena i Reakcja, czyli historia realizacji i wykorzystania wyników badań młodzieży w stolicy
Badania ewaluacyjne na terenie dzielnicy Warszawa Wola
Wnioski ogólne
Bibliografia

Marzena Czajkowska
Problemy i możliwości ewaluacji w obszarze usług opiekuńczych
Cele usług opiekuńczych
Kryteria ewaluacji w usługach opiekuńczych
• Dane możliwe do analizy w ewaluacji usług opiekuńczych – przykład sprawozdawczości OPS Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
• Obszary trudności
Rozbieżność celów instytucji pomocy społecznej i usługobiorcy
• Jawne i ukryte potrzeby usługobiorcy
• Cechy usług opiekuńczych
• Jakość usług opiekuńczych
• Rodzina jako pierwsze ogniwo systemu wsparcia usługobiorcy
Metodologia oraz metody badań
Podsumowanie

Julia Wygnańska
Przegląd metod monitorowania bezdomności
Wprowadzenie
• Czym jest monitorowanie
• Perspektywa badawcza, urzędnika i usługodawcy
• Dlaczego monitorowanie bezdomności jest trudne?
Metoda skanowania miejsc publicznych
• Metoda pełnego skanowania i skanowania w ustalonych miejscach
• Skanowanie bez wywiadów i z wywiadami
• Metoda skanowania losowo wybranej próby obszarów
Metoda pomiaru „u wodopoju” dla użytkowników usług niestacjonarnych
• Badanie na próbie użytkowników usług
Rejestry danych o mieszkańcach placówek stacjonarnych
• Rejestry tradycyjne
• Program Continuum of Care i System Zarządzania Informacją
o Bezdomności (HMIS)
• Program komputerowy dla HMIS – ServicePoint
Badania lonitudinalne
• Poszukiwanie byłych bezdomnych w ogólnej populacji kraju
• Badanie prospektywne, półretrospektywne i retrospektywne
• Podtrzymywanie kontaktu z respondentami
Badania lokalne w praktyce – dobierania metod
• Przygotowanie do badania
Międzynarodowe badania bezdomności
• Raporty Statystyczne Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA
• Raporty i badania zlecane przez EUROSTAT i Komisję Europejską
• Koalicje Continuum of Care w USA
Kodeks etyczny badacza
Bibliografia