Bibliografia

NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców

Najwyższa Izba Kontroli,

Rok2015
Okres2012-2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniainformacja z kontroli
Link do raportu

Cele kontroli
Celem głównym kontroli była ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocy
społecznej i integracyjnej dla uchodźców.

Kontrolą objęto:
• system pomocy społecznej pod kątem tworzenia uchodźcom warunków do usamodzielnienia i integracji;
• kompletność, spójność i adekwatność systemu pomocy dla potrzeb uchodźców;
• sposób i jakość wykonywania przez organy administracji publicznej zadań z zakresu pomocy dla uchodźców.

Zakres podmiotowy kontroli
Kontrolą objęto 21 jednostek3:
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Cudzoziemców, pięć urzędów wojewódzkich – pod
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności4,
• cztery powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej – pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności5,
• 10 ośrodków dla uchodźców – pod względem legalności i gospodarności6.

Zakres przedmiotowy kontroli
Przedmiotem kontroli w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej było wywiązywanie się z obowiązków związanych z pełnieniem funkcji instytucji wiodącej oraz koordynacyjnej w zakresie polityki integracyjnej uchodźców oraz programów rządowych na rzecz integracji uchodźców w Polsce. W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przedmiotem kontroli była prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy oraz prowadzenie ośrodków dla uchodźców, przyznawanie i wypłata świadczeń uchodźcom, a w ośrodkach dla uchodźców – realizacja zadań dotyczących świadczenia pomocy uchodźcom, w szczególności w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wypłaty świadczeń pieniężnych. Ponadto w urzędach wojewódzkich badaniami objęta była realizacja zadań dotyczących koordynacji zadań w zakresie integracji cudzoziemców oraz akceptacja i finansowanie Indywidualnych Programów Integracji, a w powiatowych centrach pomocy rodzinie i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie – realizacja Indywidualnych Programów Integracyjnych oraz m. in.
udzielanie pomocy uchodźcom w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia.

SPIS TREŚCI
Słowniczek pojęć i skrótów 
Wprowadzenie 
1. Założenia kontroli 
2. Podsumowanie wyników kontroli 
2.1. Ocena ogólna kontrolowanej działalności z uzasadnieniem 
2.2. Synteza ustaleń kontroli 
2.3. Uwagi końcowe i wnioski 
3. Ważniejsze wyniki kontroli
3.1. Charakterystyka obszaru objętego kontrolą 
3.2. Istotne ustalenia kontroli 
3.2.1. Pomoc dla cudzoziemców na etapie preintegracji 
3.2.1.1. Postępowania o przyznanie statusu uchodźcy
3.2.1.2. Warunki bytowe w ośrodkach dla uchodźców 
3.2.1.3. Świadczenie usług medycznych w ośrodkach dla uchodźców 
3.2.1.4. Nauka języka polskiego w okresie ubiegania się o status uchodźcy
3.2.2. Skuteczność działań na rzecz integracji uchodźców 
3.2.2.1. Indywidualne Programy Integracji 
3.2.2.2. Pomoc w nauce dla dzieci uchodźców 
3.2.2.3. Efekty procesu integracji 
3.2.4. Wdrażanie rekomendacji zawartych w dokumencie Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania 
4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 
Załączniki 
Załącznik nr 1: Analiza stanu prawnego 
Załącznik nr 2: Ocena polityk integracyjnych w wybranych krajach (wskaźnik MIPEX) 
Załącznik nr 3: Wykaz aktów prawnych 
Załącznik nr 4: Wydatki na finansowanie pomocy socjalnej dla uchodźców na etapie preintegracji 
Załącznik nr 5 : Wykaz jednostek objętych kontrolą 
Załącznik nr 6: Wykaz organów, którym przekazano Informację