Bibliografia
Okładla dla

Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim 2005 / 2006

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Autor/-ka Lucjan Klyszcz
Rok2007
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniabadanie potrzeb
Link do publikacji

Poniższe opracowanie prezentuje wybrane zagadnienia z szerszego badania pt. „Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia”. Badanie to zostało przeprowadzone przez Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych, którego działania są realizowane w ramach Tematu A „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”, Programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na użytek prezentowanego opracowania, wybrano wyniki dotyczące wyłącznie jednej kategorii respondentów – niewidomych i słabowidzących studentów z terenu Małopolski, którzy studiowali w roku akademickim 2005/2006, tj. w okresie realizacji badania. Dane ilościowe z badania o jakim mowa powyżej, uzupełniono też wynikami badania jakościowego, zrealizowanego techniką zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI), przeprowadzonego w grudniu 2005, z udziałem tej samej kategorii respondentów tj. niewidomych / słabowidzących studentów. (ze Wstępu)

Spis treści
Wstęp
Cele badania
Badana populacja
Techniki badawcze
Zakres problematyki
Reprezentatywność badania
Charakterystykasocjo-demograficzna
Problemy inwalidztwa wzroku – kryterium formalne i funkcjonalne
Rodzaj ukończonej szkoły średniej i motywacje do kontynuacji nauki
Rodzaje szkół wyższych, w których studiowali niewidomi studenci w roku akademickim 2005 / 2006
Problemy związane z egzaminem wstępnym
Problemy i utrudnienia w toku studiów
Pierwsze dni na uczelni
Biblioteka i problemy z czytaniem
Postawa profesorów
Postawa kolegów
Opinie o Pełnomocniku Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Postulaty zmian na uczelni
Edukacja komputerowa i sprzęt komputerowy
Używanie komputera i posiadany sprzęt
Plany po ukończeniu studiów
Podsumowanie i wnioski