Bibliografia
Okładla dla

Nietypowe rodziny. O parach lesbijek, gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,

Autor/-ka Przemysław Tomalski
Rok2007
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN9788323502197


Obszar Nauka

Praca zawiera obszerny przegląd literatury dotyczącej związków homoseksualnych w perspektywie psychologicznej, a zwłaszcza w aspekcie więzi emocjonalnych istniejących w tych związkach oraz rodzinach. Wyjątkowa w naszym kraju publikacja, będąca cennym źródłem informacji nie tylko dla pracowników naukowych i studentów, ale także wszystkich osób i instytucji zainteresowanych tą problematyką jako kwestią społeczną.

Przegląd ten - przygotowany bardzo kompetentnie i rzetelnie - pozwala Czytelnikowi na samodzielną interpretację prezentowanych informacji. Autorowi udało się bowiem uniknąć wszelkich ocen i wartościowania. Nie ograniczył się przy tym do krytycznej analizy omawianych publikacji - zadał ważne pytania, wskazał kierunki dalszych poszukiwań, a nawet sformułował konkretne hipotezy badawcze.
dr hab. Ewa Pisula

Praca Przemysława Tomalskiego dostarcza dużą porcję rzetelnej wiedzy na temat rzeczywistości rodzin homoseksualnych. Autor przestudiował bardzo obszerną anglojęzyczną literaturę przedmiotu i syntetycznie przedstawił zarówno współczesny stan wiedzy na ten temat, jak i problemy, stojące dziś przed badaczami.
dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

W polskiej literaturze naukowej nie było dotychczas książki o takich rodzinach. Szacunek budzi zarówno liczba źródeł, z których Autor czerpie empiryczne dane, jak też odwaga w podjęciu trudnego tematu, wokół którego gromadzą się nie tylko stereotypy, ale także - jak sądzę - uzasadnione obawy. Tym bardziej nie należy uciekać w ignorancję, lecz sięgnąć do tej książki i wyrobić sobie własny pogląd.
prof. dr hab. Irena Obuchowska 

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa 

Rozdział 1. Rodziny lesbijek i gejów w świetle współczesnych badań psychologicznych
1.1. Historia i obecny stan badań nad rodzinami gejów i lesbijek 
1.1.1. Historia badań na świecie 
1.1.2. Piśmiennictwo polskie dotyczące osób o orientacji homoseksualnej
1.1.3. Metodologiczne aspekty badań nad rodzinami gejów i lesbijek
1.2. Cel pracy oraz jej kontekst teoretyczny – teoria przywiązania

Rozdział 2. Teoria przywiązania u dzieci
2.1. Geneza
2.2. System przywiązania w kontekście innych systemów kontroli behawioralnej 
2.3. Charakterystyka systemu przywiązania 
2.3.1. Podstawowe pojęcia
2.3.2. Elementy systemu przywiązania
2.3.3. Ontogeneza więzi emocjonalnej – etapy rozwoju we wczesnym dzieciństwie
2.4. Przełom w badaniach nad więzią emocjonalną– procedura Obcej Sytuacji 

Rozdział 3. Więź emocjonalna i związki miłosne osób dorosłych 
3.1. Związki miłosne osób dorosłych jako więź emocjonalna
3.2. Współczesne modele więzi emocjonalnej u osób dorosłych – model trzykategorialny vs. model dwuwymiarowy
3.3. Badania nad więzią u gejów i lesbijek. Związek jakości więzi z kształtowaniem się tożsamości w zakresie orientacji seksualnej
3.3.1. Związki miłosne gejów i lesbijek z perspektywy teorii przywiązania
3.3.2. Relacja pomiędzy orientacją seksualną a stylem więzi emocjonalnej
3.3.3. Rozwój tożsamości seksualnej a styl przywiązania – procesy akceptacji i ujawnienia orientacji homoseksualnej
3.3.4. Hierarchia wewnętrznych roboczych modeli siebie i innego 
3.3.5. Kształtowanie się tożsamości seksualnej osób o orientacji homoseksualnej – związki z procesami przywiązania 

Rozdział 4. Rodziny gejów i lesbijek – najważniejsze zagadnienia i podstawowe wyniki badań
4.1. Wstęp
4.2. Rodziny gejów i lesbijek – podstawowe zagadnienia
4.2.1. Rodziny gejów i lesbijek – stan obecny
4.2.2. Od monady do diady i triady
4.2.3. Kształtowanie się tożsamości seksualnej i tożsamości rodzicielskiej – dwa niezależne procesy?
4.3. Rozwój dzieci w rodzinach gejów i lesbijek – najważniejsze wyniki badań
4.3.1. Informacje ogólne
4.3.2. Orientacja psychoseksualna i zachowania niezgodne ze społecznymi wzorcami płci (gender non-conformity)
4.3.3. Relacje społeczne, przystosowanie i stygmatyzacja w środowisku rówieśniczym
4.3.4. Funkcjonowanie w sferze emocjonalnej oraz związki miłosne dorosłych dzieci 

Rozdział 5. Lesbijki, geje i ich dzieci z poprzedniego, heteroseksualnego związku
5.1. Wstęp
5.2. Pierwsze relacje dziecka: relacja z matką a relacja z ojcem – od diady matka–dziecko do triady matka–ojciec–dziecko
5.2.1. Propozycje Bowlby’ego dotyczące roli ojca jako opiekuna dziecka
5.2.2. Ojciec jako uczestnik triady rodzinnej
5.2.3. Rodzice o orientacji homoseksualnej – czy jeden z partnerów jest pierwotnym opiekunem?
5.3. Sytuacja rozwodu a reprezentacje umysłowe każdego z rodziców w umyśle dziecka
5.3.1. Wewnętrzne robocze modele członków systemu rodzinnego – wspólne czy różne?
5.3.2. Konsekwencje rozwodu i separacji dla relacji dziecka z rodzicami
5.3.3. Teoria przywiązania a relacje w triadzie rodzinnej w sytuacji rozwodu
5.4. Rozpad rodziny i zawiązanie nowego, homoseksualnego związku matki – utrata partnera i reorganizacja tożsamości seksualnej
5.5. Reakcja dzieci na informacje dotyczące orientacji seksualnej rodzica
5.6. Ojcowie o orientacji homoseksualnej i ich dzieci z poprzedniego związku – specyficzne zagadnienia
5.6.1 Konflikt pomiędzy tożsamością seksualną a tożsamością ojcowską oraz jego rozwiązanie
5.6.2. Nowa rodzina ojca o orientacji homoseksualnej a relacje z dzieckiem
5.6.3. Stan badań nad ojcami o orientacji homoseksualnej 

Rozdzia 6. Lesbian baby boom – nowe techniki reprodukcyjne i rodziny lesbijek
6.1. Wstęp
6.2. Decyzja o urodzeniu dziecka
6.2.1. Wybór partnera relacji miłosnej a tożsamość seksualna kobiet
6.2.2. Decyzja o urodzeniu dziecka – różnorodne motywacje
6.2.3. Czynniki warunkujące podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka
6.3. Postać ojca w rodzinach par lesbijek, które urodziły dziecko
6.3.1. Sztuczne zapłodnienie: anonimowy dawca spermy vs. ojciec biologiczny oraz psychologiczny
6.3.2. O roli ojca raz jeszcze – procesy separacji-indywiduacji u dzieci lesbijek
6.4. Konstelacja macierzyńska – matka biologiczna a matka nie-biologiczna 
6.4.1. Koncepcja konstelacji macierzyńskiej Daniela Sterna
6.4.2. Konstelacja macierzyńska lesbijek, które urodziły dziecko
6.4.3. Dzieci lesbijek i ich dziadkowie 

Rozdział 7. Adopcyjne rodziny tworzone przez osoby o orientacji homoseksualnej
7.1. Wstęp
7.2. Sytuacja adopcji a więź emocjonalna – uwarunkowania ze strony dziecka oraz ze strony rodziców
7.2.1. Sytuacja rodziców adopcyjnych
7.2.2. Więź emocjonalna i wewnętrzne robocze modele dziecka adoptowanego
7.3. Adopcja dzieci przez pary osób o orientacji homoseksualnej

Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy