Bibliografia
Okładla dla

Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej.

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-7683-018-6


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Nie ma prostych recept na poprawę szans życiowych osób niepełnosprawnych. Edukacja bez wątpienia powoduje, że szansę na integrację społeczną niepełnosprawnych niepomiernie rosną. Nie każdy rodzaj edukacji jest jednak efektywnie przekuwany w kapitał osobisty ludzi. W praktyce przepustkę do osiągania sukcesu i zapewnienia sobie trwałej pozycji społecznej daje przede wszystkim wykształcenie wyższe. Konsekwencją tej obserwacji jest pytanie, czy osoby niepełnosprawne w Polsce mają pełny dostęp do studiów wyższych i czy mogą bez ograniczeń korzystać z oferty edukacyjnej uczelni. Potoczne obserwacje pozwalają na sformułowanie przypuszczenia, iż jest z tym nie najlepiej, studiujące osoby niepełnosprawne wciąż są raczej wyjątkiem niż normą. Imperatywy: społeczny (realizacja równości praw i zapobieganie dyskryminacji) i ekonomiczny (włączenie do aktywności gospodarczej, wzrost produktywności społecznej), które nakazują umożliwiać studiowanie niepełnosprawnym, napotykają bariery spowodowane zaniedbaniami w tworzeniu odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych, a także z wynikającym z uprzedzeń i stereotypów oporem społecznym wobec ich obecności w życiu codziennym instytucji nastawionych na obsługę sprawnej większości. Uczelnie wyższe nie są wolne od tych negatywnych zjawisk, ale ze względu na swój szczególny status mają powinność realizowania najwyższych cywilizacyjnych standardów postępowania wobec każdego, kto wyraża wolę i gotowość zdobywania wykształcenia. Wychodząc z tych przesłanek zespół socjologów z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainicjował badania porównawcze nad warunkami i przebiegiem studiowania w uczelni wyższej przez osoby niepełnosprawne. Część ich dorobku skonfrontowanego z doświadczeniami innych uczelni wyższych w Polsce zawiera niniejsza książka.


SPIS TREŚCI

Barbara Gąciarz
Wprowadzenie. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe jako sposób na niepełnosprawność

Część I.
Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej

Katarzyna Leszczyńska: Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów
Maciej Myśliwiec: Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów
Paweł Rozmus: Niepełnosprawność nie przeszkadza żyć. Analiza sieci kontaktów towarzyskich, spędzania wolnego czasu i korzystania z mediów przez niepełnosprawnych studentów
Tomasz Piróg: Aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych i ich relacje ze społecznością akademicką
Anna Kulpa: Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta
Monika Struck-Peregończyk: Postawy kadry akademickiej wobec studentów niepełnosprawnych. Studium przypadku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Albert Izdebski: Niepełnosprawni studenci na Uniwersytecie Warszawskim
Magdalena Tuleta: Studenci niepełnosprawni na uczelni wyższej. Przypadek studentów z uszkodzonym słuchem

Część II.
Edukacja na poziomie wyższym a aktywność zawodowa

Agata Anacik, Agnieszka Otręba: Osoby niepełnosprawne, w tym z wyższym wykształceniem, na rynku pracy – analiza na podstawie badań własnych niepelnosprawni
Helena Ochonczenko: Poczucie samoskuteczności a aspiracje zawodowe studentów z niepełnosprawnością
Paweł Wolski: Udział w procesie edukacji i aktywizacji zawodowej osób z nabytą niepełnosprawnością a radzenie sobie z utratą sprawności
Maria Agnieszka Paszkowicz: Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych – niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego
Marcin Garbat: Aktywizacja społeczna i zawodowa studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim
(informacja ze strony Wydawcy)