Bibliografia
Okładla dla

Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji

Instytut Spraw Publicznych,

Rok2010
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Praca

Autor/ka: Kinga Wysieńska

Racjonalni oraz zorientowani na minimalizację kosztów aktorzy rynkowi podejmują decyzję o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników ze względu na ich produktywność. Odmawianie zatrudnienia lub obniżanie wynagrodzenia jednostkom albo ich grupie z powodu niskiej produktywności nie ma charakteru dyskryminacyjnego. Z dyskryminacją na rynku pracy mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy tak samo produktywne osoby, ale należące do dwóch grup wyróżnionych na podstawie jakiejś uwidocznionej charakterystyki, są traktowane inaczej (na przykład otrzymują różnej wysokości pensje, formułuje się wobec nich odmienne oczekiwania pomimo identycznego wynagrodzenia, selektywnie awansuje). Dyskryminacja na rynku pracy odzwierciedla zatem preferencję aktorów do przypisywania pewnej wartości danej charakterystyce, mimo iż nie jest ona skorelowana z indywidualną produktywnością".
(fragment Wstępu)