Bibliografia

MULTIPLE, COMPOUND AND INTERSECTIONAL DISCRIMINATION: BRINGING THE EXPERIENCES OF THE MOST MARGINALIZED TO THE FORE By LL.M Timo Makkonen Institute For Human R ights Åbo Akademi University April

Institute For Human R ights Åbo Akademi University,

Autor/-ka Timo Makkonen
Rok2002
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Hasło słownikowe Dyskryminacja wielokrotna

Równość każdej osoby wobec prawa oraz ochrona przed dyskryminacją stanowi uniwersalne prawo człowieka, uznane i przyjęte w pewien sposób przez większość instrumentów prawnych dotyczących praw człowieka, w tym przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Instrumenty te koncentrują się albo na wielu przesłankach dyskryminacji – takich jak płeć, pochodzenie etniczne lub rasowe, niepełnosprawność i inne, albo na jednej z nich w sposób szczególny. Leżące dotąd u ich podłoża, często nieartykułowane założenie wskazuje, że ludzie są lub mogą być dyskryminowani tylko ze względu na jedną przesłankę w jednym czasie oraz że przesłanki te mogą być zarówno w instrumentach prawnych jak i działaniach o charakterze politycznym traktowane rozłącznie.

W ostatnim czasie staje się jednak jasne, że takie podejście to tylko wycinek szerszej całości. Koncepcja, że ludzie mogą należeć do kilku defaworyzowanych grup jednocześnie i doświadczać w konsekwencji zaostrzonych i szczególnych form dyskryminacji, została po raz pierwszy uznana za nośną na przełomie lat 80’ i 90’ i nazwana dyskryminacją „wielokrotną” lub „intersekcjonalną”.

(z Wprowadzenia)