Bibliografia
Okładla dla

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.

Fundacja Dialog-Pheniben, Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

Autor/-ka dr Adam Bulandra , Mateusz Zimnoch
Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Media

Według badań opinii społecznej 40% Polaków uważa mowę nienawiści za istotny problem społeczny, a 77% odczuwa dyskomfort w związku z obraźliwymi wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i to niezależnie od własnego nastawienia względem grupy obrażanej.
Wyniki tego badania wskazują też, że mowa nienawiści nie tylko wpływa negatywnie na ofiary, ale także tworzy wrogi klimat społeczny, obniżający jakość stosunków międzyludzkich.
W naszym projekcie zdecydowaliśmy się objąć działaniami prewencyjnymi i interwencyjnymi grupy polityków i dziennikarzy jako te, które swoją działalnością mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania mowy nienawiści w sferze publicznej, obejmującej działalność polityczną i społeczną lub medialną, w tym publcystykę. Jednocześnie te grupy mają możliwość oddziaływania na powstawanie i stosowanie narzędzi zapobiegających mowie nienawiści. Nie ulega wątpliwości, iż dziennikarze i politycy grają kluczowe role w społeczeństwie i są liderami opinii. Wpływają także na budowanie norm komunikacji w debacie publicznej, a tym samym na wypaczenia z nią związane. Zarówno dziennikarze, jak i politycy aktywni w mediach, mają wpływ na popularyzowanie informacji i opinii, przez co w dużej mierze kreują naszą rzeczywistość. Socjolog Piotr Sztompka stwierdził, że środki masowego przekazu stanowią potężne instrumenty artykułowania, kształtowania i jednoczenia poglądów oraz formułowania i szerzenia przekazów ideologicznych. Może to rozszerzać horyzonty, promować różnorodność i wartości demokratyczne, ale także upowszechniać
i normalizować zachowania naganne i bezprawne. Dlatego niezwykle ważne jest wyczulanie i uwrażliwianie przedstawicieli tych profesji na wypowiedzi, które mogą nosić znamiona mowy nienawiści, wrogiego języka bądź do nich prowadzić. Równie istotne jest też poznanie, w jakich sferach życiach oraz debaty publicznej wrogi język lub mowa nienawiści znajdują ujście oraz które grupy społeczne są tym problemem naznaczone w sposób szczególny.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Mowa nienawiści w świetle dostępnych badań
i oficjalnych stanowisk instytucji publicznych
Mowa nienawiści w prasie w 2014 roku– badanie ilościowe
Wprowadzenie
Założenia wstępne wstecznego badania prasy
Metodologia i przebieg badania
Założenia i przebieg badania jakościowego
Artykuły dotyczące islamu i muzułmanów
Artykuły poświęcone Żydom
Artykuły poświęcone mniejszościom seksualnym
Noty o Autorach
Informacje o projekcie