Bibliografia
Okładla dla

Monitoring skuteczności funkcjonowania Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

(Dz.U.2010.254.1700) tzw. ustawy równościowej w czwartym roku od jej wejścia w życie

Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Autor/-ka Agnieszka Siekiera , Grzegorz Kukowka , Karolina Kędziora
Rok2014
Okres2011-2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring


Obszar Prawo

Założeniem prowadzonego monitoringu na temat skuteczności funkcjonowania Ustawy z dn. 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U.2010.254.1700, dalej zwana Ustawą równościową) było zbadanie czy ustawa równościowa wykorzystywana jest w praktyce w sądach powszechnych w sprawach o dyskryminację ze względu na takie przesłanki jak płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zgodnie z ww. Ustawą). Bodźcem do przeprowadzenia monitoringu było podejrzenie, że Ustawa nie jest wykorzystywana, ponieważ przed polskimi sądami powszechnymi toczy się niewielka liczba spraw z wykorzystaniem jej przepisów lub też takich spraw nie ma w ogóle. Istotnym problemem jest również brak rzetelnych źródeł, czyli danych pokazujących, jak ustawa działa w praktyce (statystyk sądowych monitorujących ilość toczących się spraw).


SPIS TREŚCI
WSTĘP
WPROWADZENIE – komentarz do Monitoringu
STRESZCZENIE
CEL MONITORINGU I OPIS PROBLEMU BADANEGO W RAMACH MONITORINGU
ANALIZA PRAWA
METODOLOGIA
ANALIZA WYNIKÓW MONITORINGU
WNIOSKI I REKOMENDACJE
TEKSTY ŹRÓDŁOWE
ZAŁĄCZNIKI