Bibliografia
Okładla dla

MIGRANTKI PRZYMUSOWE JAKO OFIARY PRZEMOCY W POLSCE

Analizy - Raporty - Ekspertyzy nr 1/2014

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Autor/-ka Witold Klaus
Rok2014
Okres2012-2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Obszar Prawo

W Polsce do tej pory zaledwie trzykrotnie podjęto próbę zbadania przemocy wobec migrantek przymusowych. Za każdym razem z tematem mierzyły się organizacje pozarządowe. Pierwsze badanie z 2008 roku Fundacji La Strada (2010) nie przyniosło w zasadzie żadnych informacji dotyczących tego zjawi-ska. Wyniki drugiego badania, prowadzonego w 2011 roku przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodź-ców (UNHCR) i Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, nie zostały upublicznione ze względu na obawy o bez-pieczeństwo uczestniczących w nim kobiet, jak również osób je prowadzących2. Prezentowane w niniejszym tekście badanie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zostało przeprowadzone w terminie XI.2012-VII.2013. W jego ramach przeprowadzono wywiady pogłębione z 14 uchodźczyniami lub kobietami starającymi się o otrzymanie ochrony międzynarodowej w Polsce, pochodzącymi z krajów Północnego Kaukazu i środkowej Afryki4. Uzupełnione one zostały o 31 wywiadów z ekspertami (łącznie 35 osób, w 4 przypadkach prowa-dzone były diady) – pracownikami instytucji publicznych i pozarządowych oraz naukowcami, zajmującymi się przemocą wobec kobiet (byli to pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy ośrodków dla ofiar przemo-cy, doradcy). Celem badań była identyfikacja rodzajów i form przemocy, której ofiarami padają w Polsce migrantki przymusowe, a także sprawdzenie, na ile działania instytucji publicznych są w stanie zapobiegać pojawianiu się przemocy, jak również efektywnie pomagać kobietom, które jej doświadczyły.

 

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Formy przemocy wobec migrantek przymusowych w Polsce
2.1. Przemoc ze względu na płeć
2.2. Przemoc motywowana uprzedzeniami
3. Przemoc wobec migrantek jako niewidoczne zjawisko
Bibliografia