Bibliografia
Okładla dla

Migracje kobiet

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Autor/-ka praca zbiorowa
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychjakościowe


() Jest to jedna z pierwszych książek podejmujących niedostatecznie dotychczas w Polsce zbadany fenomen migracji międzynarodowych kobiet, zarówno Polek poszukujących spełnienia swych potrzeb poza granicami naszego kraju, jak i imigrantek szukających pracy w Polsce. Książka potrzebna jest tym bardziej, że proste projekcje poczynione na podstawie ogólnych badań nad migracjami, w tym migrującymi mężczyznami są w tym przypadku zdecydowanie niewystarczające.
Nowy paradygmat proponowany przez zespół prof. Krystyny Slany doskonale koresponduje z analogicznymi poszukiwaniami znanych mi europejskich i pozaeuropejskich ośrodków badawczych zajmujących się migracjami międzynarodowymi. Dzięki temu uważny czytelnik tej książki znajdzie w niej odpowiedź nie tylko na pytanie o to, co jest dziś specyficzne dla migrujących Polek oraz kobiet-imigrantek podejmujących pracę (legalnie, a także w szarej strefie), lecz również co jest uniwersalne we współczesnych migracjach, a jednocześnie odmienne (m.in. ze względu na cechy swoiste społeczeństwa informacyjnego, w tym jego możliwości komunikacyjne i transportowe, jurydyzację praw człowieka, Kartę Praw Podstawowych, Europejską Kartę Społeczną i obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej) od dawnych właściwości transgranicznych ruchów wędrówkowych (indywidualnych i zbiorowych).
(Z recenzji prof. zw. dr hab. Hieronima Kubiaka - informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Krystyna Slany, Co to znaczy być migrantką?

CZĘŚĆ I
TEORETYCZNE ASPEKTY FENOMENU MIGRACJI KOBIET

Marta Smagacz-Poziemska, Miedzy domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy
Dorota Praszałowicz, Polskie studia na temat migracji kobiet: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań
Marta Warat, Etniczność i gender - między teorią a praktyką
Sylwia Urbańska, Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji

CZĘŚĆ II
POLITYKA IMIGRACYJNA W POLSCE - UWARUNKOWANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

Wojciech Burek, Prawne zagadnienia polskiej polityki imigracyjnej
Krystyna Iglicka, Rola polityki migracyjnej Polski w kształtowaniu migracji z Ukrainy z perspektywy teorii systemów
Katarzyna Zielińska, Karolina Krzystek, Beata Kowalska, Krystyna Slany, Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki
Karolina Krzystek, Agnieska Małek, Imigrantki w społeczeństwie polskim - integracja w opinii ekspertów

CZĘŚĆ III
DOŚWIADCZENIA IMIGTRANTEK W POLSCE

Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy
Karolina Krzystek, Integration of female immigrants into labour market and society. Biographical policy evaluation. The Polish case
Marta Kindler, "Niewidoczna" praca - ukraińskie migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce
Ewelina Lasota, Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek
Marta Warat, Instytucjonalne ograniczenia czy stereotypy? Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji
Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Handel kobietami w Polsce

CZĘŚĆ IV
DOŚWIADCZENIA POLSKICH MIGRANTEK

Barbara Cieślińska, Motywy emigracji niezamężnych kobiet na przykładzie Podlasia
Agnieszka Małek, Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet
Małgorzata Krywult, Znaczenie migracji w życiu człowieka na przykładzie biografii Polek emigrujących do Kanady w latach 80.
Barbara Sakson, Portret współczesnych polskich emigrantek osiedlających się w rejonie metropolii chicagowskiej
Krystyna Slany, Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech

RECENZJE

Karolina Łukasiewicz, Wprowadzenie do recenzji

Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Barbara Ehrenreich, Arlie Russel Hochschild (eds.), recenzja Anny Rateckiej

Migration and Human Trafficking - Challenges for South Eastern European Region, Krystyna Iglicka (ed.), recenzja Karoliny Łukasiewicz

Integration Policies in the EU and the US, Krystyna Iglicka (ed.), recenzja Karoliny Łukasiewicz

Wędrowcy i Migranci. Pomiędzy margnalizacją a integracją, Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska (red.), recenzja Krystyny Slany

Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójego obywatelstwa w Polsce, Agata Górny, Piotr Koryś (red.), recenzja Izabeli Kopaniszyn

Migracje "nowych Europejczykó" - teraz i przedtem, Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, marek Okólski, recenzja Ewy Krzaklewskiej

BIBLIOGRAFIA
INDEKS RZECZOWY (Agnieszka Małek)
NOTY O AUTORACH