Bibliografia
Okładla dla

Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce.

Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW,

Rok2008
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-923898-2-8


SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
Rozdział 1. Wprowadzenie
Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne ramy badania
Metodologia
Metodologiczne problemy badania porównawczego Wietnamczyków i Ukraińców
Analiza danych urzędowych
Badanie sondażowe
Badanie jakościowe imigrantów w Warszawie
Studium wybranych przypadków instytucji ekonomiczno-społecznych skupiających imigrantów na mazowieckim rynku pracy
Badania obecności i funkcjonowania imigrantów poza stołecznym rynkiem pracy – Wrocław i Kraków
Rozdział 3. Charakterystyka imigrantów w Polsce w świetle danych urzędowych
Liczba imigrantów i kierunki napływu
Główne cechy demograficzno-społeczne
Miejsce zamieszkania w Polsce
Ukraińcy w Polsce
Wietnamczycy w Polsce
Podsumowanie

II. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W INTEGRACJI RÓŻNYCH GRUP I KATEGORII IMIGRANTÓW
Rozdział 4. Rynek pracy a integracja cudzoziemców z Ukrainy i z Wietnamu posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce
Geneza i wzór migracji
Ukraińcy
Wietnamczycy
Aktywność zawodowa Ukraińców posiadających zezwolenie na osiedlenie się
Sektorowa struktura zatrudnienia Ukraińców
Legalność zatrudnienia Ukraińców
Przedsiębiorstwa, w których pracują imigranci z Ukrainy
Aktywność zawodowa Wietnamczyków posiadających zezwolenie na osiedlenie się
Sektorowa struktura zatrudnienia Wietnamczyków
Legalność zatrudnienia Wietnamczyków
Przedsiębiorstwa, w których pracują imigranci z Wietnamu
Ukraińcy i Wietnamczycy na polskim rynku pracy – porównanie
Analiza ekonometryczna
Integracja ekonomiczna Ukraińców
Integracja ekonomiczna Wietnamczyków
Wnioski
Najważniejsze podobieństwa i różnice – podsumowanie

Rozdział 5. Podobieństwa i różnice w integracji imigrantów o różnym statusie prawnym
Wymiar prawny integracji imigrantów
Wprowadzenie
Sytuacja imigrantów z Ukrainy i Wietnamu w świetle prawa
Sytuacja imigrantów nielegalnych
Uwarunkowania popadania w nielegalność
Problemy formalno-prawne nielegalnych imigrantów
Możliwości legalizacji pobytu
Sytuacja imigrantów czasowych
Znaczenie posiadania zezwolenia na pobyt stały
Problemy formalno-prawne cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt czasowy i stały
Stosunek do obywatelstwa polskiego
Wymiar ekonomiczny integracji imigrantów
Wprowadzenie
Aktywność zawodowa migrantów i dostęp do pracy
Branże skupiające pracowników z Wietnamu i Ukrainy
Formy zatrudnienia i współpracy zawodowej
Mobilność zawodowa
Możliwości awansu społeczno-ekonomicznego
Bariery i czynniki sprzyjające integracji ekonomicznej imigrantów
Wymiar społeczny integracji imigrantów
Wprowadzenie
Kontakty imigrantów z członkami społeczeństwa przyjmującego
Relacje i więzi z członkami własnej grupy etnicznej
Kontakty z formalnymi instytucjami kraju przyjmującego
Percepcja Polaków i ich postaw wobec imigrantów
Wymiar tożsamościowo-kulturowy integracji imigrantów
Wprowadzenie
Dystans kulturowy
Język i kompetencje kulturowe
Tożsamość kulturowa migrantów
Wartości, normy, zwyczaje
Wymiar przestrzenny integracji imigrantów
Uwagi ogólne
Kontekst przestrzenny aktywności zawodowej
Lokalizacja miejsc zamieszkania
Podsumowanie

III. INSTYTUCJE A INTEGRACJA MIGRANTÓW
Rozdział 6. Nieformalna giełda pracy – przypadek instytucji ekonomicznej skupiającej Ukraińców
Przedmiot badania
Charakterystyka prac i pracodawców korzystających z giełdy
Charakterystyka pracowników korzystających z giełdy
Stosunek władzy do giełdy
Przebieg zatrudnienia, jego specyfika
Sposób funkcjonowania giełdy
Giełda pracy a lokalny rynek pracy i społeczność lokalna
Giełda pracy jako integrująca przestrzeń informacyjna
Podsumowanie

Rozdział 7. Centrum handlowe skupiające Wietnamczyków – przypadek Wólki Kosowskiej
Charakterystyka miejscowości Wólka Kosowska
Charakterystyka europejsko-azjatyckich centrów handlowych
EACC – Europejsko-Azjatyckie Centrum Handlowe
ASG
GD – Chińskie Centrum Handlowe
Znaczenie centrów handlowych w Wólce Kosowskiej dla migrantów z Wietnamu
Relacje między członkami zarządów w centrach handlowych a pracownikami
Relacje wewnątrz społeczności wietnamskiej
Usługi etniczne oraz elementy wietnamskiej kultury oraz tradycji
Relacje między Wietnamczykami a Polakami
Relacje między Wietnamczykami a przedstawicielami innych grup imigranckich
Znaczenie Wólki Kosowskiej dla lokalnej i ponadlokalnej społecznności
Podsumowanie

Rozdział 8. Instytucje etniczne a proces integracji różnych kategorii imigrantów
Wprowadzenie
Uczestnictwo imigrantów w stowarzyszeniach etnicznych
Korzystanie przez imigrantów z usług etnicznych
Instytucje wyznaniowe wspierające integrację imigrantów
Kościół greckokatolicki na Miodowej
Ośrodek Migranta
Kontakty imigrantów z ambasadą
Podsumowanie

IV. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE INTEGRACJI IMIGRANTÓW W POLSCE: INTEGRACJA POZA STOŁECZNĄ METROPOLIĄ
Rozdział 9. Obecność i funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce.
Przypadek Ukraińców i Wietnamczyków we Wrocławiu
Miasto Wrocław – ogólna charakterystyka społeczno-ekonomiczna w perspektywie procesów napływowych
Kulturowy mikrokosmos – imigranci we Wrocławiu
Społeczność wietnamska we Wrocławiu – próba charakterystyki
Funkcjonowanie w wymiarze społeczno-ekonomicznym
Funkcjonowanie w wymiarze etniczno-kulturowym
Społeczność ukraińska we Wrocławiu – próba charakterystyki
Funkcjonowanie w wymiarze społeczno-ekonomicznym
Funkcjonowanie w wymiarze etniczno-kulturowym
Podsumowanie

Rozdział 10. Analiza funkcjonowania i integracji migrantów poza województwem mazowieckim: przypadek województwa małopolskiego i Krakowa
Miasto Kraków – ogólna charakterystyka społeczno-ekonomiczna w perspektywie procesów napływowych
Imigracja do Krakowa w latach 1989–2002
Społeczność wietnamska w województwie małopolskim
Funkcjonowanie w wymiarze społeczno-ekonomicznym
Funkcjonowanie w wymiarze etniczno-kulturowym
Ukraińcy w województwie małopolskim
Funkcjonowanie w wymiarze społeczno-ekonomicznym
Funkcjonowanie w aspekcie etniczno-kulturowym
Podsumowanie

V. ZAKOŃCZENIE
Wnioski i rekomendacje
Rynek pracy a integracja imigrantów
Wzorce integracji różnych kulturowo grup i kategorii odmiennych ze względu na status prawny
Integracja imigrantów w Warszawie i poza stołeczną metropolią
Instytucjonalny wymiar integracji migrantów
Bibliografia
Aneks