Bibliografia
Okładla dla

Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Emilia Rekosz
Rok2012
Okres2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej w ramach wyborów parlamentarnych 2011 r. Z uwzględnieniem zmiennej płci. Cztery główne pytania stawiane w analizie są następujące:
1) czy kampania telewizyjna reprodukuje stereotypy dotyczące płci,
2) czy kobiety były widoczne w spotach telewizyjnych podczas ostatniej kampanii wyborczej oraz w jakiej roli były w nich przedstawiane,
3) jakie tematy poruszają w kampanii kobiety, a jakie mężczyźni oraz
4) jaki obraz kobiet wyłania się ze spotów i czy obraz ten różni się w spotach telewizyjnych poszczególnych partii?
Analiza została przeprowadzona z perspektywy genderowej. Polega ona interpretowaniu materiału z punktu widzenia różnic i podobieństw w prezentowaniu kobiet i mężczyzn. Analiza była prowadzona zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy.
Analiza ilościowa miała na celu określenie poziomu reprezentacji kobiet i mężczyzn w materiałach wyborczych.
Analiza jakościowa miała na celu wychwycenie różnic i podobieństw w sposobie prezentowania kobiet i mężczyzn w kampanii telewizyjnej. dodatkowym elementem analizy jakościowej jest wyodrębnienie tych momentów w spotach wyborczych, w których pojawiała się tematyka płci. podsumowanie wyników zawiera odpowiedzi na cztery postawione w analizie pytania oraz uwzględnia najważniejsze różnice w prezentacji kobiet i mężczyzn w telewizyjnej kampanii wyborczej.SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Materiał źródłowy
1.1. Zakres analizowanego materiału
1.2. Struktura spotu
1.3. Sposób analizy danych
1.4. Sposób prezentacji wyników
2. Analiza ilościowa spotów wyborczych
2.1. Reprezentacja kandydatów i kandydatek w spotach wyborczych
2.2. Czas przeznaczony na prezentację kandydatów i kandydatek
3. Analiza jakościowa spotów wyborczych
3.1. Czołówka
a) KW Prawo i Sprawiedliwość
b) KW Polskie Stronnictwo Ludowe
c) KW Ruch Palikota
3.2. Teledysk
a) KW Prawo i Sprawiedliwość
b) KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.3. Krótkie Filmy Dokumentalne
a) KW Prawo i Sprawiedliwość
b) KW Platforma Obywatelska
c) KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
d) KW Polska Partia Pracy
e) KW Ruch Palikota
3.4. Prezentacja kandydatów
a) KW Nowa Prawica
b) KW Prawo i Sprawiedliwość
c) KW Polska Jest Najważniejsza
d) KW Platforma Obywatelska
e) KW Polska Partia Pracy
f) KW Prawica RP
g) KW Polskie Stronnictwo Ludowe
h) KW Ruch Palikota
i) KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
3.5 „Kobieta” w spotach wyborczych
Podsumowanie
Aneks
Wypowiedzi kandydatów – program wyborczy