Bibliografia
Okładla dla

Kobieta pracująca

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Rafał Boguszewski
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć , status zawodowy
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Dane GUS z 2011 roku potwierdzają, iż poziom aktywności ekonomicznej ludności Polski różni się w zależności od płci. Wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek zatrudnionych mężczyzn wyniósł w 2011 roku 63,9%, a kobiet – 56,3%. Wskaźnik bezrobocia mężczyzn w wieku produkcyjnym kształtował się w 2011 roku na poziomie 12,7%, a kobiet – 13,8%. Płeć nadal dość znacząco różnicuje też dochody uzyskiwane z pracy. Podczas gdy w przypadku kobiet przeciętne wynagrodzenie brutto (według GUS) za październik 2010 roku wyniosło 3256 zł, w przypadku mężczyzn było to 3832 zł, przy czym – dla przykładu – przeciętny miesięczny dochód brutto kobiet będących przedstawicielkami władz publicznych, urzędników wyższego szczebla i kierowników wyniósł 6068 zł, natomiast mężczyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach – średnio 8403 zł.
(fragment)