Bibliografia
Okładla dla

Integracja i dyskryminacja - krajobraz 2009

Instytut Spraw Publicznych,

Rok2009
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Integracja i dyskryminacja - link do publikacji

Celem raportu jest prezentacja i analiza dostępnych danych zastanych, dotyczących problematyki dyskryminacji i integracji imigrantów w Polsce (bądź danych użytecznych z punktu widzenia dalszych badań nad tymi kwestiami) oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłych badań tej problematyki.
Opracowanie niniejsze zawiera:
− omówienie teoretycznych, prawnych i instytucjonalnych zagadnień dotyczących pojęć „integracji” i „dyskryminacji”;
− przegląd dostępnych danych urzędowych dotyczących imigracji, zróżnicowania etnicznego itp. w Polsce, wraz z kontekstem prawnym prezentowanych danych (m.in. dotyczących takich kwestii, jak: pobyt, zatrudnienie, edukacja, przestępczość i innych), choćby z danych tych nie dało się jednoznacznie wnioskować o problemie integracji bądź dyskryminacji (zgromadzenie takich danych w jednym miejscu może stanowić jednak znaczne ułatwienie przy podejmowaniu dalszych badań nad problematyką integracji i dyskryminacji);
− przegląd wyników badań socjologicznych dotyczących problematyki integracji i dyskryminacji, w tym m.in.: badań opinii publicznej, badań wśród cudzoziemców, badań wśród pracodawców, analiz dyskursu publicznego (medialnego);
− wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej analizy.
(ze Wstępu do raportu)

 

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

1. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA I PRAWNO-INSTYTUCJONALNA
1.1. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA
1.2. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNA

2. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA I PRAWNO-INSTYTUCJONALNA
2.1. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA
2.2. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNA

3. CUDZOZIEMCY W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH DANYCH URZĘDOWYCH WRAZ Z KONTEKSTEM PRAWNYM
3.1. DANE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002
3.2. DANE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH
3.3. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW POSZUKUJĄCYCH OCHRONY NA TERYTORIUM RP
3.4. DANE DOTYCZĄCE OGÓLNEJ LICZBY CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE LEGALNIE
3.5. DANE DOTYCZĄCE NATURALIZACJI
3.6. DANE DOTYCZĄCE WYDALEŃ CUDZOZIEMCÓW
3.7. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY
Dane dotyczące indywidualnych zezwoleń na pracę
Dane dotyczące kontroli legalności zatrudnienia
Dane dotyczące bezrobocia wśród cudzoziemców
3.8. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI
Dane dotyczące studentów zagranicznych
Dane dotyczące uczniów zagranicznych
Dane dotyczące szkolnictwa mniejszości narodowych i etnicznych
3.9. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
3.10. DANE DOTYCZĄCE PRZESTĘPCZOŚCI
Dane dotyczące cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz pokrzywdzonych w wyniku przestępstw
Dane dotyczące przestępstw na tle rasowym
3.11. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH PODEJMUJĄCYCH PROBLEMATYKĘ INTEGRACJI I DYSKRYMINACJI ETNICZNEJ
3.12. DANE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA IMIGRANTÓW

4. STOSUNEK POLAKÓW DO CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
4.1. STOSUNEK POLAKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH NARODÓW
4.2. STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY CUDZOZIEMCÓW
4.3. DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC GRUP „OBCYCH”
4.4. INTEGRACJA W OCZACH POLAKÓW
4.5. DYSKRYMINACJA W OCZACH POLAKÓW

5. SYTUACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW

6. SYTUACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD PRACODAWCÓW

7. STOSUNEK DO CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ DYSKURSU MEDIALNEGO I POLITYCZNEGO

8. POLITYKA INTEGRACYJNA WOBEC CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ MIPEX

9. POLITYZACJA PROBLEMATYKI „DYSKRYMINACJI”

10. WNIOSKI I REKOMENDACJE

BIBLIOGRAFIA