Bibliografia
Okładla dla

Firma Równych Szans 2007 - II edycja konkursu. Raport z badań.

UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne


Przesłanki Płeć

Równe traktowania pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demograficznospołecznych jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania firmą. W literaturze przedmiotu opisuje się je jako zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management). Jego istotą jest tworzenie równych szans dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na ich płeć czy pochodzenie etniczne, oraz tworzenie warunków dla jak najlepszego spożytkowania talentów, którymi dysponują pracownice i pracownicy.
W związku z upowszechnianiem się aktywności zawodowej kobiet i coraz szerszym ich uczestnictwem w edukacji na poziomie wyższym oraz w dokształcaniu się na różnego rodzaju studiach podyplomowych, polscy menedżerowie coraz częściej mają do czynienia z kobietami jako kandydatkami do pracy i pracownicami. Kobiety też coraz śmielej podejmują się prac tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn i sięgają po stanowiska jeszcze do niedawna postrzegane jako „męskie”. Środowisko pracy większości przedsiębiorstw staje się zróżnicowane ze względu na płeć i wymaga od pracodawców oraz menedżerów wiedzy, jak zarządzać tak różnorodnymi zasobami kadrowymi. Z jednej strony niezbędne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, a z drugiej – zdyskontowanie różnorodności ze względu na płeć w budowaniu konkurencyjnej na rynku firmy.
Gender Index – prekursorski w Polsce miernik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – stanowi narzędzie, za pomocą którego można odpowiedzieć na pytania, czy dana firma realizuje politykę równych szans w dostępie do zatrudnienia, szkoleń i awansów, czy spełnia standardy dotyczące równej płacy za pracę tej samej wartości, czy ułatwia łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, czy chroni przed molestowaniem i mobbingiem.
(fragment Wstępu)

SPIS TREŚCI
O autorkach i autorach
Wstęp
Opis i zasady konstruowania rankingu firm
Rekrutacja
Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
Dostęp do szkoleń i awansów
Ochrona przed zwolnieniami
Łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi – stosowane rozwiązania
Opinie pracowników o stosowanych rozwiązaniach w zakresie łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć, mobbingiem i molestowaniem
Zakończenie
Alfabetyczna lista firm, które wzięły udział w konkursie Firma równych szans 2007
Laureaci konkursu Firma równych szans 2007