Bibliografia
Okładla dla

Ewaluacja w służbach społecznych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,

Redakcja Barbara Szatur-Jaworska
Rok2010
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Ewaluacja jest działalnością poznawczą, normatywną i instrumentalną. Poznawczą, gdyż dzięki badaniom ewaluacyjnym, prowadzonym przy zachowaniu metodologicznych rygorów, można nie tylko opisać przebieg i efekty wybranych działań, ale także dokonać analizy zależności między różnymi składnikami owego procesu działania, wyjaśnić przyczyny sukcesów i niepowodzeń. Prowadząc ewaluację wzbogacamy zatem swoją wiedzę o społeczeństwie, o człowieku i o naszym własnym działaniu Jest działalnością normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą pojawiać się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Ewaluacja jest także działalnością instrumentalną, gdyż podmiotom prowadzącym społeczne interwencje, realizującym politykę społeczną (na różnych poziomach i w różnych zakresach) dostarcza praktycznej wiedzy na temat jakości ich działania, potrzebnej przy podejmowaniu decyzji, niezbędnej w planowaniu dalszych działań.
z Przedmowy


SPIS TREŚCI
Przedmowa

I. ISTOTA EWALUACJI
Wprowadzenie

Rozdział 1 Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji
1. Wstęp
2. W kierunku upowszechnienia stanowiska o celowości badania skutków społecznych interwencji. Powstawanie ewaluacji – od początku XIX w. do lat 50. XX w.
3. Ocena programów hojnego państwa opiekuńczego. Rozwój ewaluacji – lata 50. i 60. XX w.
4. Między „cięciem wydatków” na programy społeczne a potrzebą inkluzji odbiorców. Od lat 60. XX w. – poszukiwanie nowych podejść w ewaluacji

Rozdział 2 Zagadnienia terminologiczne
1. Wstęp
2. Ewaluowanie jako rodzaj oceniania
3. Podstawowe elementy ewaluowania
4. Ewaluacja działania
5. Cele i funkcje ewaluowania
6. Ewaluowanie a badania naukowe, kontrolowanie i monitorowanie działania
7. Zakończenie

Rozdział 3 Typologie ewaluacji
1. Wstęp
2. Typologie urzędowe
3. Typologie ewaluacji w literaturze przedmiotu

Rozdział 4 Kryteria ewaluacji
1. Wstęp
2. Znaczenie ważniejszych kryteriów ewaluacyjnych
3. Czynniki wpływające na wybór kryteriów
4. Konkretyzacja znaczenia kryteriów ewaluacyjnych

Rozdział 5 Ewaluacja jako proces
1. Wstęp
2. Uzgodnienia kontraktowe
3. Ewaluacja kontekstu
4. Ewaluacja wkładu
5. Ewaluacja procesu
6. Ewaluacja wpływu
7. Ewaluacja skuteczności
8. Ewaluacja trwałości
9. Ewaluacja przenośności (opcjonalna)
10. Metaewaluacja
11. Raport końcowy
12. Zakończenie

Rozdział 6 Standardy ewaluacji
1. Wstęp
2. Standardy etyczne
3. Standardy metodologiczne
4. Standardy prakseologiczne

II. METODYKA EWALUACJI – WYBRANE ASPEKTY
Wprowadzenie

Rozdział 7 Planowanie ewaluacji
1. Wstęp
2. Zaangażowanie potencjalnych odbiorców ewaluacji
3. Ocena posiadanych zasobów
4. Określenie przedmiotu ewaluacji
5. Określenie celu ewaluacji i pytań ewaluacyjnych
6. Określenie metod i technik badań ewaluacyjnych
7. Określenie sposobu prezentacji wyników ewaluacji
8. Opracowanie szczegółowego harmonogramu i budżetu ewaluacji

Rozdział 8 Metody zbierania danych – obserwacja
1. Wstęp
2. Typy obserwacji
3. Zapisywanie obserwacji
4. Mocne i słabe strony obserwacji

Rozdział 9 Metody zbierania danych – analiza dokumentów
1. Wstęp
2. Rodzaje dokumentów w badaniach społecznych
3. Proces badawczy w analizie dokumentów
4. Dokumenty urzędowe jako źródło w badaniach społecznych
5. Dokumenty wytwarzane przez pracownika socjalnego

Rozdział 10 Metody zbierania danych – wywiady socjologiczne
1. Wstęp
2. Wybrane typy wywiadu socjologicznego i ich zastosowania w ewaluacji
3. Zasady realizacji wywiadów

Rozdział 11 Schematy badań – partycypacyjne badania w działaniu
1. Wstęp
2. Różnorodność badań partycypacyjnych w działaniu
3. Przykłady PBD w ewaluacji
4. Korzyści z realizacji partycypacyjnych badań w działaniu

Rozdział 12 Schematy badań – metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne
1. Wstęp
2. Klasyczny eksperyment stochastyczny
3. Schemat z grupą kontrolną bez pretestu
4. Schemat wielu bodźców wielowartościowych z kompletną randomizacją
5. Metody quasi-eksperymentalne

Rozdział 13 Metody oceniania
1. Wstęp
2. Metody badań naukowych a metody oceniania
3. Zagadnienia metod oceny
4. Wybór kryteriów i ustalanie ich ważności
5. Wyznaczanie stopnia wartości i jakości programu
6. Agregowanie ocen cząstkowych – metodologia syntezy ewaluacyjnej
7. Zakończenie

III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE – PRZYKŁADY
Wprowadzenie

Rozdział 14 Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Wstęp
2. Ewaluacja programu i systemu wdrażania
3. Ewaluacja projektów
4. Zakończenie

Rozdział 15 Ewaluacja projektów – przykłady
1. Wstęp
2. Ewaluacja Wolskiego Programu Reintegracji Społecznej „Druga Szansa”
3. Ewaluacja programu KE AKA HO’ONA
4. Ewaluacja projektów szkoleniowych z zakresu ICT dla osób bezrobotnych
5. Ewaluacja projektów wsparcia dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej
6. Zakończenie

Rozdział 16 Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem
1. Wstęp
2. Ewaluacja pracy socjalnej
3. Ewaluacja pozorna?
4. Ewaluacja a superwizja
5. Przykłady narzędzi pomiaru w ewaluacji – wprowadzenie
6. Przykład 1: kwestionariusz umiejętności rozwiązywania problemów
7. Przykład 2: skala realizacji celów
8. Przykład 3: kwestionariusz rodziny wieloproblemowej

Rozdział 17 Ewaluacja w środowisku lokalnym – przykład badań
1. Wstęp
2. Ewaluacja skuteczności programu budowania kapitału społecznego w środowisku
lokalnym – koncepcja badań

Rozdział 18 Ewaluacja instytucji – przykłady
1. Wstęp
2. Propozycja oceny skuteczności działania ośrodka pomocy społecznej
3. Ocena efektywności pomocy zakładowej na przykładzie RFN
4. Ewaluacja jakości życia w domu pomocy społecznej
Wybrana literatura