Bibliografia
Okładla dla

EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ. Badanie, kształcenie, praktyka.

Oficyna Wydawnicza IMPULS,

Rok2012
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa


Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie wartości albo cech określonych zjawisk; używa do czytelnego formułowania ocen na podstawie wyraźnie wyartykułowanych kryteriów poprawności i przydatności; wykorzystuje w procesie planowania i podejmowania decyzji. Procesualność i systematyczność badań ewaluacyjnych pozwalają spojrzeć na ewaluację w kontekście pomiaru, analizy oraz oceny poddawanych badaniom zjawisk społecznych, ale traktuje się ją też jako rodzaj refleksji w teorii pomocy społecznej i pracy socjalnej. Ewaluacji podlegają strategie, programy edukacyjne, projekty socjalne, fundusze strukturalne, szkolenia pracowników i beneficjentów służb społecznych oraz modele rozwiązywania problemów społecznych. Badania ewaluacyjne prowadzone na tych płaszczyznach zaczęły rozwijać się dynamicznie wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wprawdzie odmienne od procedur ewaluacyjnych podejmowanych w innych krajach europejskich, cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem doświadczonych badaczy.
Nierozstrzygnięta kwestia wielości kontekstów ewaluacji w pracy socjalnej oraz refleksja nad dotychczasowymi kierunkami jej rozwoju dały delegację do udokumentowania przemyśleń przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i praktyków, które prezentujemy w niniejszej monografii zbiorowej.
Wiodącą intencją Autorów była analiza zagadnień dotyczących znaczenia ewaluacji dla rozwoju badań, kształcenia i praktyki oraz próba kompleksowej oceny realizowanych działań społecznych, uwzględniająca wybrane problemy, dylematy oraz sposoby ich rozwiązania.
Przygotowanie publikacji wymagało dokonania stosownego podziału zebranego materiału, który ujęto w sześciu częściach:

W pierwszej z nich, zatytułowanej Ewaluacja jako proces wspierający rozwój pracy socjalnej. Teoria i praktyka, odnajdziemy artykuły odzwierciedlające przemyślenia i tezy autorów na temat ważności ewaluacji dla rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej, jej walorów, ale i słabości.
Rozważania zawarte w drugiej części Ewaluacja w działaniu społecznym. Kontekst kształcenia, etyki i prakseologii oscylują wokół zagadnień dotyczących przygotowania studentów do ewaluacji działań społecznych, autoewaluacji pracowników socjalnych w zakresie doświadczanych przez nich dylematów etycznych, a także uwarunkowania sprawczych społecznie działań podejmowanych przez pedagogów i studentów kierunku praca socjalna.
Autorzy kolejnych artykułów, zawartych w części trzeciej monografii, ukazują problemy skutecznego zaspokajania potrzeb jednostkowych i grupowych.
Zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej oraz ewaluacji instrumentów aktywnej polityki społecznej poświęcono całą część czwartą, zatytułowaną Różne spojrzenia na ewaluację programów aktywizujących. Problemy i wyzwania.
W rozdziale piątym poddano ocenie jakość działań podejmowanych w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
W ostatnim, szóstym rozdziale pracy przedstawiono zebrany przez Autorów materiał empiryczny, który odnosi się do problematyki poczucia satysfakcji w związku z wykonywanym zawodem pracownika socjalnego oraz postrzegania osób psychicznie chorych przez reprezentantów zinstytucjonalizowanych służb społecznych. Jeden artykuł w tej części publikacji dotyczy racjonalnego korzystania z mediów elektronicznych, interpretowanego przez Autorkę jako jedna z współczesnych form wsparcia rozwoju dziecka.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, szczególnie pracowników naukowych, polityków społecznych, studentów nauk społecznych oraz reprezentantów służb społecznych pragnących wzbogacić wiedzę na temat zagadnień ewaluacji w pracy socjalnej.
RECENZJA:
Publikacja jest obszernym zbiorem tekstów poświęconych problematyce ewaluacji w szeroko rozumianej pracy socjalnej i w pomocy społecznej oraz edukacji do pracy socjalnej. Problematyka ewaluacji jest od niedawna obecna w badaniach nad pracą socjalną i w pomocy społecznej, również w niewielkim stopniu uprawiana jest jako rodzaj refleksji w teorii pracy socjalnej. Ewaluacja jest niezbędnym rodzajem działania sprawdzającego efektywność metod pracy socjalnej stopień funkcjonalności instytucji pomocy społecznej oraz właściwego doboru programów edukacyjnych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić rozwój tak bardzo praktycznej dyscypliny jak praca socjalna bez ewaluacji. […] Zdecydowana większość tekstów zawiera ciekawe i trafne refleksje nad istotą i stanem ewaluacji oraz koniecznością jej rozwoju.
z recenzji prof. dr hab. Anny Kotlarskiej-Michalskiej

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI:
Ewa Marynowicz-Hetka
Przemówienie inauguracyjne: kilka tez do dyskusji na temat ewaluacji działania w polu pracy socjalnej 

Joanna Szymanowska
Wstęp

Rozdział I
Ewaluacja jako proces wspierający rozwój pracy socjalnej. Teoria i praktyka

Ewa Kantowicz
Koncepcja praktyki pracy socjalnej opartej na efektach (evidence-based practice) – wyzwanie czy zagrożenie dla współczesnej profesjonalizacji pracy socjalnej?

Mariusz Granosik
Dwa paradygmaty ewaluacji pracy socjalnej

Magdalena Joachimowska
Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju. Między wyobraźnią a jej brakiem

Izabela Krasiejko
Uczestniczące badania interwencyjne w pomocy społecznej

Rozdział II
Ewaluacja w działaniu społecznym. Kontekst kształcenia, etyki i prakseologii

Dorota Wolska-Prylińska
Przygotowanie do działania społecznego. Próba ewaluacji procesu kształcenia

Katarzyna Szorc
Kształcenie studentów pracy socjalnej do działań ewaluacyjnych 

Lech Kościelak
Standardy etyczne w autoewaluacji pracownika socjalnego

Lidia Willan-Horla
Superwizja jako niezbędny element kształcenia do/w pracy socjalnej 

Marta Kowalczuk-Walędziak
Czynniki warunkujące realizowanie przez pedagogów działań sprawczych społecznie

Rozdział III
W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w pracy socjalnej. Ewaluacja metod, form pracy i rozwiązań prawnych

Agnieszka Sobolewska-Popko
Ewaluacja zajęć socjoterapeutycznych w grupie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – walory metody pracy grupowej

Małgorzata Szpunar
Refleksja klienta pomocy społecznej w kontekście oddziaływań asystenta rodzin

Beata Szluz
Pomoc bezdomnym kobietom w percepcji wspomaganych i wspomagających

Majka Łojko
Wizerunek pomocy społecznej w ocenie klientów ośrodków pomocy społecznej – doniesienie z badań

Agata Butarewicz
Mentoring wsparciem w pracy socjalnej

Michał Balicki
Niektóre uwarunkowania ewaluacji pracy socjalnej w demokracjach neoliberalnych 

Rozdział IV
Różne spojrzenia na ewaluację programów aktywizujących. Problemy i wyzwania

Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga
Proces ewaluacji działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej – konieczność czy potrzeba praktyki?

Agnieszka Hryniewicka
Użyteczność w ewaluacji – kilka praktycznych wskazówek 

Małgorzata Furmańska
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierający działalność ośrodków pomocy społecznej

Joanna Szymanowska
Wspomaganie osób wykluczonych społecznie w sektorze ekonomii społecznej – wprowadzenie do ewaluacji ex-ante 

Aleksandra Podkońska
Rozwój lokalnej aktywnej polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście możliwości oferowanych przez ewaluację

Ryszard Majer
Monitorowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jako wstęp do ewaluacji polityki społecznej 

Rozdział V
Ewaluacja działań w środowisku lokalnym. Próba oceny jakości usług

Beata Piaseczna
Ocena jakości usług w domu pomocy społecznej. Przypadek Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łodzi

Anna Leszczyńska-Rejchert
Ewaluacja działalności stacjonarnych domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – propozycje rozwiązań 

Agata Chabior
Seniorzy i ich aktywność w perspektywie zmiany 

Rozdział VI
Warunki optymalizacji działań wspomagających. Oczekiwania – propozycje – dylematy

Małgorzata Porąbaniec
Pracownik socjalny – urzędnik czy profesjonalista?

Jadwiga Izdebska
Media elektroniczne w kontekście różnych form wsparcia dziecka – nowe kierunki badań w obszarze pracy socjalnej   

Anna Jarkiewicz
Społeczno-kulturowe uwarunkowania choroby psychicznej – komunikat z badań

Bibliografia