Bibliografia
Okładla dla

EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z PERSPEKTYWY OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,

Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe płeć , stan cywilny , status materialny , status zawodowy , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej


Przesłanki Płeć

Celem nadrzędnym badań było lepsze rozpoznanie potrzeb i osobistych doświadczeń osób krzywdzonych – doświadczeń dotyczących zarówno doznawanej przemocy, jak i otrzymywanej w związku z nią pomocy, w rozumieniu wsparcia instytucjonalnego oraz społecznego. Identyfikacja ta ma pomóc w doskonaleniu skutecznego systemu pomocy osobom, w rodzinach których dochodzi do przemocy.

Niniejsze badania koncentrowały się wokół trzech obszarów:

  1. Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy, poszczególnych zachowań przemocowych, ich częstotliwości oraz dotkliwości i poczucia zagrożenia z perspektywy ofiary przemocy.
  2. Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy przez pryzmat doświadczeń osób doświadczających przemocy (ocena instytucji i poszczególnych form pomocy).
  3. Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje doświadczania przemocy, w tym diagnoza nasilenia zaburzeń stresu pourazowego (PTSD).

 

SPIS TREŚCI

Wstęp. 

Diagnoza przemocy oraz definicje. 

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zaburzenia po stresie pourazowym PTSD (post-traumatic stress disorder

Najważniejsze wyniki i wnioski 

Wyniki szczegółowe. 

Metodologia badania – dobór próby. 

Metodologia badania – rekrutacja i efektywnośc kontaktów

Charakterystyka badanej próby. 

Szczegółowy opis rodzajów, form oraz dotkliwości przemocy  w rodzinie  w ocenie kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy. 

Opis zjawiska przemocy: częstość i dotkliwość poszczególnych rodzajów i form przemocy oraz charakterystyka sprawcy 

Bycie ofiaRą przemocy jako dziecko, Stosowanie przemocy przez respondentów wobec dzieci i małżonka/partnera. 

Determinanty socjo-demograficzne analizowanych aspektów zjawiska przemocy. 

Zależności między poszczególnymi aspektami zjawiska przemocy. 

Zdrowotne konsekwencje doświadczania przemocy. 

Ogólna ocena stanu zdrowia i wskazywane problemy psychosomatyczne. 

Czas trwania przemocy a ocena stanu zdrowia. 

Długość doświadczania przemocy, rodzaje doświadczanej przemocy  a liczba objawów psychosomatycznych i ogólna ocena stanu zdrowia. 

Ogólna ocena stanu zdrowia a częstość doświadczania różnych Rodzajów przemocy. 

Ogólna ocena stanu zdrowia a poczucie zagrożenia różnymi formami przemocy. 

Współwystępowanie różnych form przemocy a ogólna ocena stanu zdrowia. 

PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 

Psychologiczne trudności w kontaktach z innymi 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) 

Ryzyko rozwinięcia pełnoobjawowego PTSD wśród ofiar przemocy. 

Ewaluacja efektywności działania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w percepcji osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Rekomendacje dotyczące dalszych badań i zmian w Lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie