Bibliografia
Okładla dla

EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple discrimination

European Agency for Fundamental Rights (FRA),

Rok2011
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Prawo

Co to jest EU-MIDIS (European Union - Minorities and Discrimination Surveys)? To pierwsze na skalę Unii Europejskiej badanie, w którym imigranci i imigrantki oraz reprezentanci i reprezentantki mniejszości etnicznych pytani są o doświadczanie dyskryminacji i wiktymizacji w ich codziennym życiu.
Ponieważ wiele przypadków dyskryminacji i wiktymizacji nie jest zgłaszanych, a dane dotyczące takich przypadków dostępne są w ograniczonym stopniu w wielu krajach członkowskich, EU-MIDIS dostarcza najpełniejsze dane na temat stopnia dyskryminacji i represjonowania w UE.
W sumie - przeprowadzono bezpośrednie wywiady z 23,500 imigrantami i imigrantkami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami w 27 krajach UE w 2008 roku. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z 5 000 osób z populacji większościowej, mieszkających na tym samym obszarze co mniejszości, by mieć możliwość porównania rezultatów w niektórych kluczowych kwestiach.
Każdy wywiad zawierał serię szczegółowych pytań i trwał od 20 minut do godziny, w zależności od stopnia doświadczania dyskryminacji i represjonowania.
Tematy badawcze
Większość pytań badawczych dotyczyła następujących tematów:
• ogólne pytania na tema postrzegania i doświadczania przez respondentów i respondentki dyskryminacji ze względu na różne przesłanki - poza tymi związanymi z emigracją lub pochodzeniem etnicznym - takie jak płeć i wiek;
• pytania na temat świadomości respondentów i respondentek w zakresie ich praw dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub status emigranta oraz wiedzy na temat instytucji, w których można złożyć skargę o dyskryminację;
• konkretne pytania na temat doświadczania przez respondentów i respondentki dyskryminacji jako przedstawicieli mniejszości w różnych aspektach życia codziennego - jak poszukiwanie pracy, poszukiwanie domu lub mieszkania, żeby kupić lub wynająć - oraz czy zgłosili to do jakiejkolwiek instytucji;
• pytania na temat doświadczeń respondentów i respondentek jako ofiar przestępstwa, w tym czy uważają, ze ich represjonowanie związane było z ich przynależnością do grupy mniejszościowej oraz czy zgłosili to na policję;
• pytania dotyczące kontaktów ze służbami kontrolnymi, granicznymi i celnymi, a także czy respondenci i respondentki uważają, że byli ofiarami dyskryminującego profilowania etnicznego.
Respondenci i respondentki byli pytani o doświadczanie przez nich dyskryminacji i wiktymizacji w ciągu pięciu lat oraz ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie.
Przedstawione tu dane dotyczą odczuwania dyskryminacji przez respondentów i respondentki w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

To jest piąty z serii sprawozdań EU-MIDIS, które analizują poszczególne dane pozyskane w badaniu. Sprawozdania EU-MIDIS "Kluczowe dane" prezentują jedynie zarys pełnych rezultatów badania i maja na celu wprowadzenie czytelników w kluczowe zagadnienia dotyczące poszczególnych obszarów lub grup mniejszościowych. Poprzednie raporty dotyczyły następujących tematów:
• EU-MIDIS "Kluczowe dane" 1 - Mniejszość romska
• EU-MIDIS "Kluczowe dane" 2 - Mniejszość muzułmańska
• EU-MIDIS "Kluczowe dane" 3 - Świadomość posiadanych praw i instytucje ds. równości
• EU-MIDIS "Kluczowe dane" 4 - Zatrzymania policyjne i mniejszości