Bibliografia
Okładla dla

Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek!

O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami - Raport z badań

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Redakcja Elżbieta Kielak , Magdalena Chustecka , Marta Rawłuszko
Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-933298-3-0
Link do raportu

Obszar Edukacja

Przedmiotem badania, podobnie jak w poprzednich analizach Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, jest zjawisko dyskryminacji oraz zjawiska pokrewne – przemoc motywowana uprzedzeniami oraz mowa nienawiści, występujące
na gruncie polskiego systemu edukacji formalnej. Głównym celem badania była jednak nie tyle charakterystyka zjawiska dyskryminacji w szkole, co przede wszystkim sprawdzenie, czy i w jaki sposób placówki oświatowe i instytucje działające w obszarze oświaty przeciwdziałają i reagują na nierówne traktowanie.
Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu był monitoring rozumiany jako zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile instytucje oświatowe, działające na gruncie prawa, uwzględniają perspektywę antydyskryminacyjną oraz przeciwdziałają dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole.
(fragment Rozdziału 1.)

 

SPIS TREŚCI
Wstęp 
Magdalena Chustecka, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko

Rozdział 1. Ramy metodologiczne badania 
Magdalena Chustecka

Rozdział 2. Ramy prawne reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji w szkole
Magdalena Chustecka, konsultacja merytoryczna: r. pr. Zofia Jabłońska
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Prawo uczniów i uczennic do równego traktowania 
2.3. Procedury reagowania na dyskryminację 

Rozdział 3. Perspektywa antydyskryminacyjna w działaniach instytucji publicznych 
Magdalena Chustecka
3.1. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) 
3.2. Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) 
3.3. Rzecznik Praw Dziecka (RPD) 
3.4. Podsumowanie 

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie doniesień medialnych 
Marta Rawłuszko
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Kalendarium doniesień medialnych 
4.3. Podsumowanie 

Rozdział 5. Reakcje instytucji oświatowych na dyskryminację w szkołach
Magdalena Chustecka
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Reakcje instytucji oświatowych na dyskryminację z podziałem na przesłanki 
5.3. Działania instytucji oświatowych podnoszące kompetencje nauczycieli do reagowania na dyskryminację 
5.4. Podsumowanie 

Rozdział 6. Edukacja antydyskryminacyjna w debacie publicznej 
Elżbieta Kielak
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Wyniki analizy 

Rozdział 7. Główne wnioski 
Magdalena Chustecka, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko
7.1. Sytuacje i struktury dyskryminacyjne w szkole 
7.2. Reagowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami 
7.3. Perspektywa antydyskryminacyjna w działaniach instytucji publicznych 
7.4. Edukacja antydyskryminacyjna w debacie publicznej 

Rozdział 8. Rekomendacje 
Magdalena Chustecka, Małgorzata Dymowska, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko, Natalia Sarata
8.1. Rekomendacje ogólne 

Załączniki
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej
Załącznik nr 2. Kwestionariusz analizy danych – dyskryminacja w szkole na podstawie doniesień medialnych 
Biogramy członkiń zespołu projektowego 
Informacja o Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej