Bibliografia
Okładla dla

Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności

Wydawnictwo SWPS,

Autor/-ka Agnieszka Morysińska , Anna Resler-Maj , Konrad Maj
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-58-6
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Autorzy książki podejmują temat niezwykle istotny z punktu widzenia problematyki i polityki przeciwdziałania nierównościom społecznym – w tym zapobiegania zjawiskom wykluczania osób i całych grup społecznych z rynku pracy. Piszą o tym, że jedną z takich grup podlegających wykluczaniu – i dodatkowo bardzo liczną – są w Polsce osoby niepełnosprawne. Zwłaszcza te, które ukończyły swoją edukację ogólną nie osiągnąwszy dyplomu uczelni wyższej.

Książka adresowana jest głównie – w intencji Autorów – do władz uczelni wyższych, organizacji zajmujących się w uczelniach problemami osób niepełnosprawnych oraz do samorządów studenckich. Wydaje się, że ze względu na przedstawiane w niej treści, jej odbiorcami mogłaby być cała społeczność akademicka, a ponadto wszystkie osoby, środowiska oraz instytucje, które mają jakikolwiek wpływ na przebieg kształcenia osób z ograniczeniami sprawności na wszystkich poziomach edukacji – by stymulowały i wspierały niepełnosprawnych w ich karierze edukacyjnej, zmierzającej do zdobycia dyplomu akademickiego. Wśród adresatów powinni znaleźć się również politycy odpowiedzialni za kształt rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej tej marginalizowanej grupy.

(...) Zaletą pracy jest przystępność całości jej struktury oraz języka i toku prezentacji. Autorzy prowadzą Czytelnika przez poszczególne ustalenia i wypływające z nich cząstkowe wnioski aż do rzeczowo ukazanych i niebanalnych rekomendacji ogólnych. Ich względnie powszechne zastosowanie w uczelniach wyższych zapewne przyczyni się do zwiększenia zainteresowania osób niepełnosprawnych możliwościami ukończenia studiów, a z całą pewnością podniesie komfort i efektywność studiowania tych osób.

dr Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
SWPS w Warszawie

 

(...) Istotną zaletą pracy jest próba zestawienia informacji z wielu różnych, często rozproszonych, źródeł. Nieczęsto zdarza się trafić na opracowania, w których autorzy biorą pod uwagę  nie tylko własne dane, ale starają się zbudować spójny obraz analizowanego stanu rzeczy, bazując na różnych źródłach informacji.

(...) To jest rzeczywiście raport (a nie tylko deklaracja autorów) opisujący sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, pragnących kontynuować edukację na studiach wyższych. Co ważniejsze – w pracy przytaczane są także liczne przepisy i rozporządzenia dotyczące osób niepełnosprawnych, jak również wewnętrzne ustalenia różnych uczelni dobrze ilustrujące moc – a częściej niemoc – w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych.

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Instytut Psychologii UAM w Poznaniu

SWPS w Warszawie

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii II: PRZECIW WYKLUCZANIU Z RYNKU PRACYSPIS TREŚCI
Wstęp
1. Cele i kontekst badania
2. Charakterystyka danych wykorzystywanych w analizie
3. Edukacja osób z ograniczeniami sprowności w Polsce
3.1. Wprowadzenie
3.2. Jakość nauczania na niższych poziomach edukacji
3.3. Dostępność systemu szkolnictwa wyższego
3.4. Podsumowanie
4. Edukacja akademicka a aktywizacja osób z ograniczeniami sprawności
4.1. Wprowadzenie
4.2. Potrzeby i aspiracje do zdobywania wykształcenia
4.3. Postawy społeczne wobec osób z ograniczeniami sprawności oraz nastawienie samych niepełnosprawnych
4.4. Obowiązujące rozwiązania legislacyjne i zasobność budżetów domowych osób z ograniczeniami sprawności
4.5. Podsumowanie
5. Stopień dostosowania uczelni wyższych do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności
5.1. Wprowadzenie
5.2. Działania uczelni na rzecz likwidacji barier utrudniających niepełnosprawnym dostęp do wiedzy
5.3. Nastawienie i podejście władz uczelni, kadry dydaktycznej oraz innych studentów do osób niepełnosprawnych
5.4. Podsumowanie
6. Mity i fakty na temat niepełnosprawnych studentów
7. Rekomendacje
7.1. Wprowadzenie
7.2. Uczelniany system wsparcia – krok po kroku
7.3. Organizacja instytucjonalnych form systemu wsparcia
7.4. Zasady działania na rzecz zwiększania dostępności uczelni dla osób z ograniczeniem sprawności oraz reguły związane z wymaganiami edukacyjnymi
7.5. Praktyki w zakresie działań na rzecz studentów z ograniczeniem sprawności
7.6. Podsumowanie
Zakończenie
Literatura
Aneks: Podstawowe dane na temat projektu