Bibliografia
Okładla dla

Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce

Informacja o wynikach kontroli

Najwyższa Izba Kontroli,

Rok2015
Okres2012-2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniainformacja z kontroli
Link do raportu

1.1.Temat i numer kontroli
Działaniaadministracji publicznej na rzecz ochronyprawmniejszości romskiej wPolsce–P/14/119.

1.2. Cel główny kontroli
Ocena prawidłowości realizacji przez właściwych ministrów, wojewodów oraz organy samorządowe i jednostki im podległe, zadań publicznych na rzecz mniejszości romskiej. wynikających z ustawy o mniejszościach i Programu romskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewaluacji końcowej.

1.3.Cele cząstkowe kontroli:
-ocena wypełniania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 5 ustawowych obowiązków organu administracji rządowej,
odpowiedzialnego za sprawy romskiej mniejszości etnicznej,-ocena realizacji i finansowania zadań na rzecz mniejszości romskiej,w tym ujętych w Programie romskim,-ocena stopnia podejmowania przez wojewodów działań w zakresie koordynacji organów rządowych realizujących na terenie województwa zadania na rzecz mniejszości romskiej;respektowania jej praw, przeciwdziałania ich naruszaniu oraz rozwiązywania jej problemów,-ocena wspierania przez gminy działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz integracji obywatelskiej i społecznej Romów, - ocena wykorzystania i rozliczenia przez organizacje pozarządowe środków publicznych, w tym udzielonych z dotacji celowej budżetu państwa, - ocena działań podjętych wobec grupy rumuńskich Romów, mieszkających na nielegalnych koczowiskach we Wrocławiu.
1.4. Zakres podmiotowy kontroli oraz jej organizacja
Okres badań obejmował lata 2012-2014 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych), przy czym w zakresie programu wieloletniego Program narzecz społeczności romskiej w Polsce, także jego ewaluację końcową,obejmującą lata 2004-2013.
Kontrolą – z udziałem sześciu delegatur NIK6 – objęto łącznie 20 jednostek zlokalizowanych w sześciu województwach, w tym: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), sześć urzędów wojewódzkich, sześć urzędów miast (gmin), siedem organizacji spoza sektora finansów publicznych. Delegatura NIK we Wrocławiu skontrolowała ponadto działania administracji rządowej i samorządowej, podejmowane wobec grupy rumuńskich Romów, zamieszkujących nielegalne koczowiska przy ul. Kamieńskiego i ul. Paprotnej we Wrocławiu.

Streszczenie najważniejszych wyników >>>>


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. ZAŁOŻENIA KONTROLI
1.1. Temati numer kontroli
1.2. Celgłównykontroli
1.3. Celecząstkowe kontroli
1.4. Zakres podmiotowykontroli oraz jej organizacja
1.5. Podstawa prawna, kryteria kontroli

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI
2.1. Ogólna ocena kontrolowanejdziałalności
2.2. Uzasadnienie oceny ogólnej
2.3. Uwagi końcowe i wnioski

3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
3.1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne i ekonomiczne
3.2. Istotne ustaleniakontroli
3.2.1. Wypełnianie przez MinistraAdministracji i Cyfryzacji ustawowych obowiązków organu administracji rządowej,odpowiedzialnegozasprawy romskiej mniejszości etnicznej
3.2.2. Finansowanie i realizacja działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości romskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu romskiego
3.2.3. Działania wojewodów w zakresie koordynacji organów rządowych realizujących na terenie województwa zadania na rzecz mniejszości romskiej, respektowania jej praw, przeciwdziałania ich naruszaniu oraz rozwiązywania jej problemów
3.2.4. Wspieranieprzez gminy działalności zmierzającej doochrony,zachowaniai rozwojutożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz integracji obywatelskieji społecznej Romów
3.2.5. Wykorzystanieirozliczanieprzezorganizacjepozarządoweśrodkówpublicznych,w tym środków udzielonych z dotacji celowej budżetu państwa
3.2.6. Działania podejmowane wobec grup rumuńskich Romów, mieszkających na nielegalnych koczowiskach we Wrocławiu

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Przygotowanie i organizacja kontroli
4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

5. ZAŁĄCZNIKI
5.1. Wykaz skontrolowanych jednostek
5.2. Charakterystyka stanu prawnego
5.3. Wykazaktówprawnychdotyczącychkontrolowanejdziałalności
5.4. Wysokość środków na realizację Programu romskiego
5.5. Wykaz organów,którym przekazanoinformacje o wynikach kontroli