Bibliografia
Okładla dla

Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii

Raport z badania ankietowego zrealizowanego w ramach projektu

Fundacja WOLNOŚĆ OD RELIGII,

Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Edukacja

CELE BADANIA

  • Badanie miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób szkoły organizowały lekcje etyki w poprzednim roku szkolnym i porównanie sytuacji z rokiem bieżącym. Zamierzeniem było zdobycie wiedzy na temat sposobu organizacji lekcji religii i etyki w celu sprawdzenia, czy oba przedmioty i uczniowie uczęszczający na nie traktowani są w sposób równy. 
  • Badano: czy zajęcia etyki w ogóle się odbywają, gdy zgłaszają się na nie chętni uczniowie, a jeśli tak - w jakich oddziałach, czy lekcje organizowane są w godzinach przyjaznych uczniom, czy nie powodują kilkugodzinnych "okienek" w planie zajęć danego ucznia. Pytano również, czy sposób organizacji lekcji religii odpowiada charakterowi lekcji nieobowiązkowych (w tym organizacja na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej). 
  • Kolejnym celem było sprawdzenie, czy szkoły informują rodziców i uczniów o możliwości wyboru uczęszczania na lekcje religii, etyki i obu przedmiotów jednocześnie oraz o prawie do rezygnacji z obu przedmiotów. 
  • Diagnoza dotyczyła także występowania praktyk szkolnych o charakterze dyskryminacyjnym lub indoktrynacyjnym, a także ustalenia opinii dyrektorów na temat swobody wyznania i sumienia uczniów i nauczycieli, prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z ich światopoglądem, sposobu finansowania zajęć z religii. 
  • Istotne znaczenie miało zapoznanie się z poglądami dyrektorów na kwestie związane ze światopoglądem/religią i próba określenia czy mają one wpływ na sposób organizacji zajęć z religii i etyki, a także na praktyki szkolne.