Bibliografia
Okładla dla

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2008-2010

Nr 6/2010

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Autor/-ka Katarzyna Wencel , Witold Klaus
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Prawo

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Co to jest dyskryminacja i jak ją rozpoznać
3. Zakaz dyskryminacji w przepisach prawnych – krótka charakterystyka
3.1. Polskie prawo antydyskryminacyjne
3.2. Dyrektywa o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym
4. Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – analiza wybranych przypadków
4.1. Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy
4.2. Niemożność rozpoczęcia działalności gospodarczej
4.3. Dyskryminacja przy podejmowaniu działalności gospodarczej
4.4. Konieczność uzyskania przez cudzoziemców-absolwentów PAN zezwolenia na pracę
4.5. Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
4.6. Odmowa przyjęcia cudzoziemców do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
4.7. Odmowa przyjęcia cudzoziemca w poczet spółdzielni mieszkaniowej oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu
4.8. Nierówne traktowanie w przedmiocie ubiegania się o mieszkania komunalne
4.9. Utrudnienia w uzyskaniu numeru PESEL
4.10. Przewlekłość procedury wydawania kart pobytu
4.11. Niemożność uzyskania przez cudzoziemców z pobytem tolerowanym polskiego dokumentu podróży
4.12. Nierówne traktowanie cudzoziemców w urzędach stanu cywilnego
4.13. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców podczas zawierania ślubów
4.14. Odmowa przyjęcia dzieci cudzoziemców do szkoły
4.15. Nierówny dostęp dzieci cudzoziemców do opieki zdrowotnej
4.16. Organy ścigania a przestępstwa dyskryminacji rasowej
4.17. Reklama papy asfaltowej „Czarna Mamba”
5. Dyskryminacja cudzoziemców – analiza zjawiska
6. Podsumowanie
Summary
Nota o autorach