Bibliografia
Okładla dla

Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zlecenia

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Autor/-ka Anna Błaszczak-Banasik , dr Monika Zima-Parjaszewska , Karolina Majdzińska
Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Badanie dotyczące dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami zrealizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich składało się z dwóch uzupełniających się etapów. Pierwszy odnosił się do dostępności infrastruktury instytucji wymiaru sprawiedliwości, a jego wyniki oraz zastosowana metodologia zostały opisane w rozdziale V. Drugi etap odnosił się do doświadczeń sędziów i prokuratorów, a  także osób z niepełnosprawnościami, które w przeszłości miały kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości. Badanie to miało na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów i barier skutkujących nierównym traktowaniem osób ze względu na niepełnosprawność w wymiarze sprawiedliwości. W badaniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • znajomość rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz uprawnień osób niepełnosprawnych w postępowaniu sądowym
  • doświadczenia respondentów w zakresie stosowania tych rozwiązań oraz ocena tych rozwiązań, ich użyteczności i przydatności;
  • doświadczenia sędziów i prokuratorów w postępowaniach (przygotowawczych i sądowych) z udziałem osób niepełnosprawnych
  • doświadczenia osób niepełnosprawnych z wymiarem sprawiedliwości oraz ocena tych doświadczeń
  • postawy wobec osób niepełnosprawnych występujących w postępowaniach sądowych w różnych rolach procesowych (tj. stron postępowania, świadków)
  • problemy, bariery, utrudnienia, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne biorące udział w postępowaniu sądowym oraz ułatwienia, ewentualne przywileje przysługujące osobom niepełnosprawnym w postępowaniu sądowym;
  • propozycje zmian, ulepszeń, rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawienia dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób niepełnosprawnych
  • doświadczenie i opinie osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do pomocy prawnej

 

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie
II. Metodologia i cele badań 
III. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wymiarze sprawiedliwości
IV. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną i sensoryczną w wymiarze sprawiedliwości
V. Dostępność infrastruktury sądów i prokuratur dla osób z niepełnosprawnościami
VI. Doświadczenia sędziów i prokuratorów w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami
VI.1. Częstotliwość kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami 
VI.2. Postrzeganie osób z niepełnosprawnościami przez sędziów i prokuratorów
VI.3. Wiedza sędziów i prokuratorów o rozwiązaniach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
VII. Doświadczenia osób z niepełnosprawnościami z wymiarem sprawiedliwości
VII.1. Trudności występujące w trakcie postepowania
VII.2. Trudności administracyjne
VIII. Wnioski i zalecenia.