Bibliografia
Okładla dla

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE WOBEC KOBIET I WOBEC MĘŻCZYZN. CZĘŚĆ II – RAPORT Z BADANIA PROFESJONALISTÓW

TNS OBOP,

Rok2010
Okres11-12.2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W tym raporcie przedstawione zostały wyniki z drugiej części badania – badań ilościowych zrealizowanych wśród profesjonalistów – pięciu wytypowanych grup zawodowych, które – z racji wykonywanych obowiązków – mają bezpośrednie kontakty z
przypadkami przemocy w rodzinie. Badaniem objęto:

  •  funkcjonariuszy Policji (funkcjonariuszy wykonujących zadania patrolowointerwencyjne oraz dzielnicowych),
     kuratorów sądowych (społecznych i zawodowych),
  •  pracowników ochrony zdrowia (lekarzy internistów, rodzinnych, pierwszego kontaktu; lekarzy zatrudnionych w szpitalach, a w zakresie obowiązków których leży przyjmowanie pacjentów w szpitalnej izbie przyjęć oraz pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowe)
  •  pracowników socjalnych
  •  pracowników Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

SPIS TREŚCI

Informacje o badaniu
Wstęp 
Najważniejsze wyniki i wnioski 
1. Opinie na temat zjawisk przemocy w rodzinie 
1.1. Opinie na temat różnych form przemocy w rodzinie – postawy wobec stereotypów
1.2. Stereotyp ofiary i stereotyp sprawcy przemocy w rodzinie ze względu na płeć 
1.3. Przemoc w rodzinie a płeć ofiar i sprawców – postrzeganie zmian
2. Doświadczenia z przemocą w rodzinie
2.1. Kontakt z przemocą w rodzinie – niezależnie od formy przemocy 
2.2. Kontakt z przemocą psychiczną w rodzinie 
2.3. Kontakt z przemocą ekonomiczną w rodzinie
2.4. Kontakt z przemocą fizyczną w rodzinie 
2.5. Kontakt z przemocą seksualną w rodzinie
3. Przemoc w rodzinie wobec kobiet a wobec mężczyzn – pewność i podejrzenia 
4. Przemoc w rodzinie wobec kobiet a wobec mężczyzn – moment ostatniego kontaktu 
5. Charakterystyka sprawcy przemocy w rodzinie wobec kobiet a wobec mężczyzn 
5.1. Płeć sprawcy przemocy w rodzinie 
5.2. Wiek sprawcy przemocy w rodzinie 
5.3. Pokrewieństwo z ofiarą 
5.4. Przemoc w rodzinie pod wpływem alkoholu
6. Typy rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 
7. Interwencje w przypadkach przemocy w rodzinie 
7.1. Podejmowanie interwencji
7.2. Rodzaje podejmowanych działań
7.3. Problemy i wątpliwości w trakcie interwencji
7.4. Ocena skuteczności podejmowanych działań
7.5. Brak interwencji – przyczyny bierności instytucjonalnej
8. Łatwość przyznania się do bycia ofiarą i bycia sprawcą przemocy w rodzinie
9. Polski system prawny wobec ofiar przemocy w rodzinie 
Margines błędu przy wnioskowaniu 
Kontrola realizacji i jakości badania w TNS OBOP

 

Zobacz też cz. I badania >>>>

Zobacz też raport z badań jakościowych >>>