Bibliografia

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej,

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
ISBN978-83-60302-38-5
Link do publikacji

Problemy społeczno-gospodarcze wsi w szczególny sposób dotykają kobiet, mieszkanek tych obszarów, na których wolniej przebiegają zapoczątkowane w 1989 roku procesy modernizacji. Jak wskazuje Małgorzata Fuszara, w Polsce podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych obserwujemy skomplikowany proces kształtowania się nowego kontraktu płci czyli zmian w relacjach między kobietami i mężczyznami. Tradycyjny kontrakt opierał się na wykluczeniu kobiet ze sfery publicznej i ograniczeniu ich aktywności do sfery prywatnej, co uzasadniano biologiczną odmiennością płci i opartym na niej funkcjonalnym podziale ról społecznych. Dopiero indywidualizacja ery postindustrialnej, jak to określił Ulrich Beck w połączeniu z takimi czynnikami jak wydłużenie życia, świadome macierzyństwo, zrównanie szans edukacyjnych i techniczna racjonalizacja prac domowych, pozwoliła na uwolnienie kobiet od swych tradycyjnych ról.
(Jerzy Krzyszkowski, Wprowadzenie)

SPIS TREŚCI

Mirosław Grewiński - Wstęp

Jerzy Krzyszkowski - Wprowadzenie

CZĘŚĆ I.
Aktywność zawodowa i społeczno-polityczna kobiet wiejskich

Rozdział I.
Elżbieta Psyk-Piotrowska: Kobiety wiejskie w literaturze i badaniach socjologicznych

Rozdział II.
Agnieszka Kretek-Kamińska: Charakterystyki społeczno-zawodowe badanych kobiety wiejskich na tle danych ogólnopolskich

Rozdział III.
Agnieszka Michalska-Żyła: Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy –uwarunkowania i perspektywy

Rozdział IV.
Katarzyna Hanke: Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy

Rozdział V.
Elżbieta Psyk-Piotrowska: Ograniczenia i możliwości aktywności zawodowej kobiet w perspektywie zachodzących przemian i planowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Rozdział VI.
Iza Desperak: Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich

Rozdział VII.
Danuta Walczak-Duraj: Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym

Rozdział VIII.
Danuta Walczak-Duraj: Zaufanie i kapitał społeczny kobiet wiejskich

CZĘŚĆ II.
Władza lokalna i służby społeczne wobec problemów mieszkanek wsi

Rozdział I.
Jerzy Krzyszkowski: Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań

Rozdział II.
Jolanta Lisek-Michalska: Problemy kobiet wiejskich z punktu widzenia władz lokalnych i przedstawicieli lokalnych instytucji

Rozdział III.
Małgorzata Marks: Działania władz lokalnych na rzecz kobiet wiejskich

Rozdział IV.
Justyna Przywojska: Strategie gminne i powiatowe jako instrumenty polityki władz lokalnych wobec kobiet wiejskich

Rozdział V.
Arkadiusz Karwacki: Aktywizacja kobiet mieszkających na wsi
w Świetle dokumentów urzędowych instytucji pomocy społecznej i administracji pracy

Rozdział VI.
Anna Śliwińska-Osiecka: Diagnoza działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich

Rozdział VII.
Natalia Proń-Nowak: Współpraca służb społecznych oraz społecznych partnerów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich

Rozdział VIII.
Monika Kwiecińska-Zdrenka: Skuteczność i przydatność działań aktywizacyjnych podejmowanych przez służby społeczne i administrację pracy na rzecz kobiet wiejskich

Rozdział IX.
Krzysztof Piątek: Perspektywy działań aktywizujących podejmowanych przez służby społeczne na rzecz kobiet wiejskich

Podsumowanie
Jerzy Krzyszkowski: Polityka społeczna i służby społeczne wobec problemów kobiet wiejskich – wnioski i rekomendacje z badań
Noty o autorach