Bibliografia
Okładla dla

Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze

a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W ramach projektu badawczego przeprowadzone zostały dwa badania:
1) Ogólnopolskie badanie sondażowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym wzięli udział przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych lub wskazani przez nich inni przedstawiciele tych zespołów.
2) Eksperckie badanie w formie internetowego panelu dyskusyjnego z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych, realizowane na platformie IDEABLOG.

Celem projektu badawczego było zebranie informacji dotyczących:
1) Dynamiki rozwoju nowych struktur zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie samorządów gminnych.
2) Sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na terenie Polski.
3) Stopnia realizacji zadań wynikających z obecnych przepisów prawa.
4) Oceny skuteczności realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze zadań skierowanych do osób doświadczających przemocy w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
5) Kierunków zmian w prawodawstwie polskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Główne obszary badawcze dotyczyły:
1) Charakterystyki zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.
2) Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.
3) Realizacji procedury „Niebieskie Karty” w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
4) Charakterystyki społeczno-demograficznej osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których realizowano procedurę „Niebieskie Karty”.
5) Oceny funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych, w tym oceny pracy w zespole interdyscyplinarnym/ grupie roboczej oraz wskazania trudności przy realizacji zadań nałożonych na zespół interdyscyplinarny/grupę roboczą i korzyści wynikających z pracy interdyscyplinarnej.
6) Oceny skuteczności świadczonej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz działań realizowanych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
7) Opinii przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych dotyczących skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dotyczących w przyszłości skuteczniejszej walki mającej na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce, a także kierunków zmian w prawie dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

 

SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM 
2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 
3. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ
3.1 Charakterystyka badanych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.2 Funkcjonowanie grup roboczych w badanych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.3 Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w badanych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
3.4 Charakterystyka ofiar przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w badanych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012
3.5 Ocena funkcjonowania badanych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.6 Opinie uczestniczących w badaniu przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych dotyczące skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zobacz też pozostałe części badania:
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
- Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych