Bibliografia
Okładla dla

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2011
Okres11-12.2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Omawiane w tym raporcie badanie dotyczyło osób stosujących przemoc w rodzinie, które decyzją sądu zostały skazane na karę pozbawienia wolności i osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2011 roku w 8 jednostkach penitencjarnych: w 5 jednostkach na terenie Warszawy i w 3 jednostkach poza Warszawą (w województwie łódzkim, podlaskim i opolskim). (...)

Zagadnienia badawcze poruszone w niniejszym badaniu dotyczyły:
1. Charakterystyki społeczno-demograficznej osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Stosowania przemocy w rodzinie:
a. Form przemocy najczęściej stosowanych przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z podziałem na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną
b. Kategorii osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie
c. Przyczyn i powodów stosowania przemocy w rodzinie
3. Sytuacji prawnej sprawców przemocy w rodzinie:
a. Karalności osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym za podobne przestępstwo
b. Rodzaju stosowanych kar i uprzedniego osadzenia w zakładzie karnym
c. Stosowania środków zapobiegawczych, karnych lub probacyjnych oraz dozoru kuratora sądowego
4. Korzystania przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z oddziaływań specjalistycznych, w tym z programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub terapii
5. Opinii na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie: w tym charakterystyki ofiar przemocy w rodzinie z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie; a także opinii osób stosujących przemoc w rodzinie na temat skuteczności sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O BADANIU 
2. PRÓBA BADAWCZA 
3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
4. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 
4.1 Stosowanie przemocy w rodzinie przez badanych sprawców przemocy w rodzinie 
4.2 Uczestnictwo w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 
4.3 Korzystanie z innych form oddziaływań specjalistycznych 
4.4 Sytuacja prawna badanych sprawców przemocy w rodzinie 
4.5 Opinie respondentów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania

 

 Zobacz też pozostałe części badania:
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
- Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
-
 Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze